Отпадъци

A A A

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.
На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Тези отпадъци се депонират на регионалното депото за отпадъци в с. Стожер въведено в експлоатация от 01.03.2015г. Площта на клетката за депониране на отпадъците е 30 030 кв.м, а обемът и е 240 000 куб.м. При строителството предварително са оформени дъното и откосите на клетката. Долният изолационен екран на клетката е изграден от минерален запечатващ пласт/глина/ с дебелина 50 см. Върху минералния екран е положена геомембрана на ивици със застъпване. Целта им е да предпази земната основа от проникване на инфилтрат от отпадъчното тяло на депото. Върху мембраната е положен геотекстил, който я предпазва от нараняване. Изградена е дренажна система за отвеждане на инфилтрата. Тя се състои от дренажни тръби, а дъното и откосите на клетката са застлани с промита речна баластра.

В приемната зона на депото са разположени следните обекти: Регистрация и охрана, Административно битова сграда с лаборатории, Съоръжения за рециклиране на материали, Площадка за компостиране, Склад за временно съхраняване на опасни отпадъци от бита, Пункт за зареждане с гориво, Резервоар за вода с обем 540 куб.м, Резервоар за вода с обем 160 куб.м за противопожарни нужди, Гараж с автомивка и ремонтно техническа работилница, Трансформаторен пост и авариен генератор, ЛПСОВ, Плошадка за раздробяване на строителни отпадъци и Сондаж.

Съгласно издаденото Комплексно разрешително №433НО--ИО-АО/2012г. на обекта дневния капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа, а общия капацитет за депониране е 685 000 тона. Освен отпадъците на Община град Добрич, регионалното депо в с. Стожер приема и отпадъци от следните общини: Добричка,Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево. Средно годишно количествата отпадъци, приемани от територията на Община град Добрич са в рамките на 40 000 тона.


Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони и в граници, определени със Заповед на Кмета. Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич се изпълняват от „Уейст Солюшънс България” ЕООД на основание сключен Договор №ДОП – 148/14.10.2020 г.

 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Добрич е организирано съвместно с организация по опозотворяване по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, на база сключен Договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки ДР – 76/ 01.08.2020 г.

Събирайки отпадъците си разделно спестяваме природни ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини. Намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци. Намаляваме замърсяването на околната среда – по-малко емисии СО2, по-чист въздух, вода и почва. Осигуряваме по-добро бъдеще за нашите деца.

За организиране на система за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане, образувани на територията на общината, е сключен Договор №ДР-149/14.09.2011 г. с „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД.

Отпадъците от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване на територията на Община град Добрич се събират разделно, на база сключен договор №ДР-131/23.12.2019 г. с „ТРАНСИНИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД.

За организиране на дейности по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич, са сключени два договора:

  • Договор №ДР-46/ 25.04.2013 г., сключен между Община град Добрич и „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД;
  • Договор №ДР-36/ 15.05.2018, сключен между Община град Добрич и „МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД.

Системата за разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни материали е организирана съвместно с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, посредством Договор №ДР-37/ 18.03.2019 г.