Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие, по който се издава разрешение за строеж (чл.142 ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ))

A A A