Нови възможности за кандидатстване по Програма ФАР 2003

A A A
Wednesday, 5 January 2005

Пилотна интегрирана схема за регионално развитие в Североизточен район за планиране

 

Предстои изпълнението на проект BG2003/004-37.11.03, финансиран от компонента “Икономическо и социално сближаване” на Национална програма ФАР 2003, който представлява пилотна интегрирана схема за регионално развитие в Североизточен регион за планиране. Проектът е на обща стойност 6,22 млн. евро. Първоначалният етап от подготовката на грантовата схема предвижда дефинирането на пакет от мерки/компоненти, определящи обхвата на интервенциите, които ще бъдат финансирани по схемата. Програма ФАР 2003 ще подкрепи грантова схема в Североизточния район, която ще се реализира през 2005 г. В момента се осъществява подготовката на тази схема. Схемата ще подкрепя дейности в няколко области, очертани най-общо в Регионалната оперативна програма (2004-2006) и други програмни и планови документи. Но още в началото на подготовката е изключително важно да се определят и синтезират по-конкретно областите на въздействие, които ще бъдат подкрепяни.

Тази важна задача ще бъде осъществена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с подкрепата на консултантски екип, който ще започне официално своята работа от януари 2005 г.

Идеите за проекти следва да бъдат ориентирани в следните няколко области от РОП 2004-2006:

П1: ПОВИШАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНА ИКОНОМИЧЕСКА  АКТИВНОСТ

М1.1: Подобряване условията за развитие на бизнеса на местно и регионално ниво

М1.2: Стимулиране развитието на регионалния потенциал за туризъм

 

П2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, СВЪРЗАНА С РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

 

М2.1:Изграждане, рехабилитация и модернизация на инфраструктурата, свързана с икономическите дейности и бизнес услуги

М2.2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, свързана с развитието на регионалния потенциал за туризъм

П3: РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПРЕХОДА КЪМ ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

М3.1: Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса, образователните и изследователските институции

 

М3.2: Подобряване на обучителната среда за осъществяване на преход към информационно общество

Проектните идеи ще се приемат само в електронен вариант на e-mail: [email protected], като крайния срок за подаването им е 17.01.2005 г.. За тази цел ще намерите Формуляра за представяне на  проектни идеи на сайта на Община град Добрич www.dоbrich.org.

Важно е да дадете възможно най-точна представа за характера и степента на готовност и зрялост на вашата проектна идея (или идеи). Тази информация е най-обща и е необходима само за подготовката на грантовата схема.

 Необходимо е да попълните този формуляр вярно и достатъчно точно – по начин, който да отразява действителната нужда и възможност за осъществяване на вашата проектна идея в рамките на тази грантова схема (т.е. реализацията да е възможно да започне към ноември 2005 и да бъде осъществена успешно за около една година).

 

 

 

За повече информация:

Радомир Георгиев—регионален представител на МРРБ

Тел: (058) 601 494, 0898 328993

E-mail:

[email protected]

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 August 2013
Свали в pdf