Подаване на заявление за достъп до обществена информация

A A A

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е
за достъп до обществена информацияЗаявявам желанието си да получа исканата информация по следния начин:

, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването:

IBAN: BG 78 UNCR 7000 84 25376568 Код за вид плащане: 44 70 00

„УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич ул. България 3 BIC: UNCRBGSF


За контакти: [email protected]