Подаване на заявление за достъп до обществена информация

A A A

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е
за достъп до обществена информацияЗаявявам желанието си да получа исканата информация по следния начин:

, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 00

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF


За контакти: [email protected]