Jobs

„Директор“ на дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване” при Община град Добрич

Община град Добрич на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед №737/21.05.2024 година…