Жилищно настаняване

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2023г. – 30.09.2023г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че проекто-списъкът на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2024г. е изготвен и обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С проекто-списъка можете да се запознаете и от тук.

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2023г., също е обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С този списък можете да се запознаете и от тук.

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, срокът, в който заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на Община град Добрич по проекто-списъка, е 14-дневен и започва да тече от датата на обявяване.

Възражения по изготвения проекто-списък за 2024г. ще се приемат от 22.01.2024 г. до 02.02.2024 г. /включително/.

Формуляр за подаване на Възражение /както и на Декларация по чл. 7/, може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ на Община град Добрич, ул. „България” № 12.

Одобрените граждани от проекто-списъка ще бъдат включени в Окончателен списък за настаняване за 2024г., който ще бъде утвърден от Кмета на Община град Добрич до 30.04.2024 г.