Зелена система

A A A

За територията на община Добрич има изготвен подробен план “Зелена система”, в който е извършено обстойно обследване на статуса на съществуващата градска и крайградска зеленина, състоянието на видовете, като са изведени нуждите на града. Съобразно характерните за града ландшафтно-градоустройствени и демографски условия е направено райониране, с представен анализ на рекреационната задоволеност със зелени площи по видове категории при отчитане на голяма част от екологичните функции на растителността.

Зелената система включва следните категории зелени площи:

  • Обществени паркове и градини;
  • Специализирани паркове и градини;
  • Санитарно - защитно озеленяване;
  • Транспортно озеленяване;
  • Озеленяване за ограничено ползване.

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни /задоволяват потребностите от спорт и отдих/; естетически и ландшафтно-естетически; биоклиматични – приток на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на микроклиматичните характеристики на средата; мелиоративни - преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите; екологични – предотвратяване миграцията на замърсители от урбанистичните дейности и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират миграцията на тежките метали /от транспорта и промишлеността/ в почвата и околната среда.

 

Градски парк „Св.Георги”

  • 11 януари 2013 година Община град Добрич депозира проектно предложение „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Стойността на проекта е 4 999 444,66 лв.

Целите на проекта са:

  • Да се подобри физическата и жизнена среда в град Добрич чрез реконструкция на градски парк „Свети Георги”, като се обнови посредством иновативни, съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения.
  • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение, чрез осигуряване на общодостъпна градска среда.
  • Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда и да се постигне благоприятен екологичен ефект чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на обществените пространства.

Идейният проект за реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ беше избран след проведен конкурс, в който гражданите на Добрич имаха възможност да гласуват как да изглежда Градския парк. Автори на техническия проект са „Архитекти за Добрич“.

Основните обекти на интервенция са: Мемориален комплекс „Хан Аспарух”, Езеро част I , II и III, Алейна мрежа, Рок сцена, Скейтпарк, Мостчета, Серпентини с водна каскада, Паркова мебел, Подземни комуникации, Паркоустройство.

Като допълнителни обекти са включени: Улица „Генерал Колев”, Арт площад, „Градина „Романтика”, Паркови алеи, Централна алея спортна зона „Простор”, Трасе за екстремно колоездене, Многофункционални игрища, Футболно игрище.

С реализиране на проекта постигнахме следните резултати:

Обновен Мемориален комплекс „Хан Аспарух“ – възстановени са настилките, водната площ и е поставено художествено осветление;

Основен ремонт и реконструкция на Езерата в Градския парк – трите езера са тематично обособени. Първото от езерата е така нареченото езеро на лодките с изградени пространства за отдих. Второто е езерото на птиците, в което е създадена благоприятна среда за подслон и обитаване на водни птици - изкуствени острови и плитчини с блатна растителност. Изградени са специални места за наблюдаване на птиците. Третото езеро е разделено на две части. Първата част на езерото носи името „Музикално езеро”, защото е предвидено изграждането на сцена за свободна изява на младежки музикални и артистични групи. Двете части ще бъдат разделени с по-широка алея, от която ще могат да се наблюдават атракциите и в двете посоки. Сцената граничи с Ледено езеро 4. То е проектирано като самостоятелно езеро, за да е възможно само водата от него през зимните месеци да бъде източвана до определено ниво и дъното му да бъде използвано като терен за естествена ледена пързалка. В близост до езерото е изграден скейтпарк със съоръжения с различна трудност.

С реализиране на проекта в парка са възстановени знакови за жителите и гостите на Добрич територии, изградени са и нови пространства с модерни и функционални решения.