Заповед на Кмета 480/02.04.2024г., относно организиране на базар "Великден 2024" за търговска дейност с потребителски стоки и цветя на пл. Свобода и бул. 25-ти Септември - пешеходна зона

A A A
Вторник, 2 Април 2024

З А П О В Е Д

 

№ 480

 

гр. Добрич  02.04.2024 г.         

 

 На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 5 от Наредба за търговска дейност на територията на община град Добрич, приета с Решение № 9-18/26.06.2012 г., изм. с Решение 11-4/20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич, във връзка с Годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2024 г., чл. 22, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение 10-07/31.07.2012 г., изм. и доп. с решение 33-4 от 26 април 2022 г. на Общински съвет град Добрич; изм. с реш. № 97 от 01.03.2023 г. на Административен съд – Добрич, влязло в сила от 22.03.2023 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Да се организира базар Великден 2024 за търговска дейност с потребителски стоки и цветя на пл. „Свобода“ и бул. „25-ти септември“ – пешеходна зона за периода от 24.04.2024 г. до 06.05.2024 г. включително като:

 

  1. Дейностите по време на базара да се осъществят върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м.
  2. Да се изготви схема за разполагане на местата по т. 1 и утвърди от гл. архитект на общината. Разполагането на местата и тяхното предназначение да бъде съобразено с възможностите на пространството, ел.захранването и други законови изисквания. Схемата да бъде предоставена за последващи действия.
  3. Утвърждавам регламент за провеждане на базар „Великден 2024” – Приложение 1 към настоящата заповед и образци на декларации за участие в базара.

 

Настоящата заповед, включително и приложението към нея да се публикуват на сайта на общината и на информационното табло пред сградата на общината в 3-дневен срок от подписване на заповедта.

Изпълнението на заповедта възлагам на Юзай Хамди – Директор на дирекция СРПИ и Гл. архитект Боряна Станчева.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Павел Павлов – Зам.-кмет СРИ.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

     Приложение 1: Регламент за провеждане на базар „Великден 2024“ – 3 листа.                   

       

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 2 Април 2024 15:50:21
Свали в pdf