Заповед на Кмета 264/21.02.2024г., относно организиране на базар "Цветя 2024" за периода от 06.03.2024г. до 08.03.2024г. и Регламент за базара.

A A A
Четвъртък, 22 Февруари 2024

ЗАПОВЕД

№ 264/21.02.2024 г.         

 

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 5 от Наредба за търговска дейност на територията на община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г., изм. с решение 11-4/20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич, във връзка с годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2024 г. и чл. 22, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение 10-07/31.07.2012 г., посл. изм. с реш. № 97 от 01.03.2023 г. на Административен съд – Добрич, влязло в сила от 22.03.2023 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

      Да се организира базар Цветя 2024 за търговска дейност с цветя на пл. „Свобода” за периода от 06.03.2024 г. до 08.03.2024 г. включително като:

  1. Дейностите по време на базара да се осъществят върху 9 места по 6 кв. м., 4 места по 12 кв. м.
  2. Да се изготви схема за разполагане на местата по т. 1 и утвърди от гл. архитект на общината. Разполагането на местата и тяхното предназначение да бъде съобразено с възможностите на пространството, ел.захранването и други законови изисквания. Схемата да бъде предоставена за последващи действия.
  3. Утвърждавам регламент за провеждане на базар „Цветя 2024” – Приложение 1 към настоящата заповед и образци на декларации за участие в базара.

      Настоящата заповед да се публикува на сайта на общината и на информационното табло пред сградата  след подписването й.

      Изпълнението на заповедта възлагам на г-н Юзай Хамди – Директор на дирекция СРПИ.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Павел Павлов – Зам.-кмет СРИ.      

      Препис от заповедта да се връчи на страните за сведение и изпълнение.

    

     Приложение 1: Регламент за провеждане на базар „Цветя 2024” и  образци на декларации за участие в базара.                                                                                                                                             

       

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Файлове:

Публикувана на: 22 Февруари 2024 08:30:34
Свали в pdf