Заповед на Кмета 119/19.01.2024г., относно организиране на базар "Мартеници 2024" за периода от 05.02.2024г. до 03.03.2024г. и Регламент за базара.

A A A
Петък, 19 Януари 2024

З А П О В Е Д

№ 119/19.01.2024

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 5 от Наредба за търговска дейност на територията на община град Добрич, приета с Решение № 9-18/26.06.2012 г., изм. с Решение 11-4/20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич, във връзка с Годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2024 г., чл. 22, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение 10-7/31.07.2012 г., посл. изм. с реш. № 97 от 01.03.2023 г. на Административен съд – Добрич, влязло в сила от 22.03.2023 г. г. на Общински съвет град Добрич,

 

Н А Р Е Ж Д А М

Да се организира базар „Мартеници 2024 на площад „Свобода, по бул. „25-ти септември - пешеходна зона, ул. „Хр. Ботев и площад „Стария орех за периода от 05.02.2024 г. до 03.03.2024 г. включително, както следва:

  1. Главния архитект в три дневен срок от датата на настоящата заповед да предложи и утвърди схема на разполагане на местата, всяко с площ от 1,5 кв. м. за поставяне на съоръженията за търговия на открито с мартеници за всеки район.
  2. Търговската дейност на площад „Свобода и по бул. „25-ти септември – пешеходна зона да се извършва, като участниците ползват собствени съоръжения за търговия на открито с унифициран дизайн, одобрен от Главния архитект – Приложение 1 към настоящата заповед – Чертеж на търговското съоръжение.
  3. Утвърждавам регламент за провеждане на базар „Мартеници 2024 – Приложение 2 към настоящата заповед и образец за съгласие с регламента за участие в базара.
  4. Да се организира и определи чрез теглене на жребий избора на местата по утвърдената от Главния архитект схема на базара.
  5. Тегленето на жребия да се проведе на 29.01.2024 г. (понеделник) от 10:00 часа в Голямата заседателна зала на Община град Добрич;
  6. За организацията и провеждането на жребия

 

 

 

Н А З Н А Ч А В А М

 

Комисия в състав:

Председател: инж. Даниела Сивкова – гл. експерт СРПИ

Членове:

1. Йозен Исмаилов – гл. инспектор в дирекция СРПИ

2. Борислав Георгиев – гл. инспектор в дирекция СРПИ

3. Минчо Минчев – инспектор в дирекция СРПИ

4. Георги Ковачев – ст. юрисконсулт в отдел ПООП

 

Настоящата заповед, включително и приложенията към нея да се публикуват на сайта на общината и на информационното табло пред сградата на общината в 3-дневен срок от подписване на заповедта.

Изпълнението на заповедта възлагам на Юзай Хамди – Директор на дирекция СРПИ и Гл. архитект Боряна Станчева.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Павел Павлов – Зам.-кмет СРИ.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Приложение 1: Чертеж на търговското съоръжение;

Приложение 2: Регламент за провеждане на базар „Мартеници 2024.

 

 

/п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 19 Януари 2024 14:09:42
Свали в pdf