Заповед 903/17.06.2011 г.

A A A

Заповед на Кмета на Добрич за въвеждане на режим за платено паркиране "синя зона"

ЗАПОВЕД

№ 903

град Добрич 17. 06. 2011 г.


На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич /Наредбата/, във връзка с чл. 99 от Закона за движението по пътищата

Н А Р Е Ж Д А М

Режимът за платено паркиране "синя зона" на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа, уреден в Наредбата, да се въведе на територията на Община град Добрич, считано от 23.06.2011 г. със следния обхват:

1. Площад "Свобода" - от пешеходен проход /ганг/ на бл. „Свобода" до ул."д-р К. Стоилов";
2. Общински паркинг - територията между пл. "Свобода", търговски комплекс „КООП", бивш универсален магазин;
3. Ул. "д-р К. Стоилов" - от ул. "Цанко Церковски" до ул. „Димитър Петков";
4. Ул. "Охрид" - от ул. "Димитър Петков" до ул. „Даме Груев";
5. Ул. „Димитър Петков" - от ул. „Д-р К. Стоилов" до ул. „Отец Паисий" включително прилежащите й паркинги;
6. Ул. „Отец Паисий" - от ул. „Батак" до ул. „Генерал Гурко";
7. Ул. „Генерал Гурко" - от ул. „Отец Паисий" до бул. „25-ти септември";
8. Общински паркинг - територията между ул. „Генерал Гурко", ул. „Места" и Дом-паметник „Йордан Йовков".
9. Общински паркинг между ул. „Гоце Делчев" и ул. „Генерал Цимерман" - западно от автогара „Добрич".

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Секретар на Община град Добрич
Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич