Заповед 902/17.06.2011 г.

A A A

Заповед на Кмета на Добрич за промени в организацията на движението

ЗАПОВЕД
№902
Град Добрич, 17. 06. 2011 година

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, 8 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗДП и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и във връзка с възникналите затруднения по отвеждане на автомобилното движение по обходни маршрути в следствие на непроведени части от улици и кръстовища, съгласно предвижданията на Подробния устройствен план на ЦГЧ, както и във връзка с ограничената пропускателна възможност на улици, осигуряващи транспортен достъп до зони от ЦГЧ с натоварени функции на обществено обслужване

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 23.06.2011 година се правят промени в организацията на движението по улици, както следва:
1.1. Отменя се въведената еднопосочност на движение и се установява двупосочно движение по ул. „Отец Паисий" в обхвата от кръстовището с ул. „Батак" до кръстовището с ул. „Ген. Гурко".
1.2. Отменя се въведеното двупосочно движение и се установява еднопосочност на движението по ул. „Батак" и ул. „Гоце Делчев" в обхвата и по посока от кръстовището с ул. „Отец Паисий" до кръстовището с ул. „П.Р.Славейков".
1.3. Въвежда се забрана за престой и паркиране на моторни превозни средства по ул. „Страцин".
2. В срок до 22.06.2011 година „Комуналефект" ЕООД град Добрич да оборудва с необходимите пътни знаци улиците и кръстовищата в обхвата по т. 1.
3. За предстоящата промяна в организацията на движението в ЦГЧ да бъдат уведомени специализираните контролни органи - сектор „Пътна полиция" на ОУ на МВР, „Пътнически превози" ЕООД, „ПГ Комерс" ООД, „Автобусен транспорт" ЕООД, лица, осъществяващи таксиметров превоз на пътници, специализираните звена за бърза и неотложна помощ, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" град Добрич, както и средствата за масова информация.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев, Заместник-кмет „Устройство на територията".
Препис от настоящата заповед да се връчи на горецитираните институции.

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич