Заповед 660/12.06.2012 г.

A A A

Община Добрич въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон


З А П О В Е Д

№ 660

град Добрич 12.06.2012 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление местна администрация и в изпълнение на Заповед № РД-11-10-131/06.06.2012 година на Областния управител, във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щети от тях на пожар

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Въвеждам денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон за 2012 г. за периода 30.03.2012 г.- 31.10.2012 г. чрез Оперативен дежурен по ОбСС на телефонни постове 602 724, телефон /факс 605 624.
2. Органите на Държано горско стопанство и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в град Добрич да засилят противопожарния контрол с цел недопускане на пожари в селскостопански и горски масиви.
3. Да се проведе до 15.06.2012 година, чрез местните средства за масово осведомяване обучение на населението за поведение и действие при пожар, с цел повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на възникнали пожари на територията на общината и прилежащите и територии.
4. При възникване на аварии или ремонт по водопроводната мрежа в райони близки до селскостопански и горски масиви ръководството на „В и К" ЕООД незабавно да уведомява РС „Пожарна безопасност и защита на населението" в град Добрич.
5. Директора на Държавно горско стопанство Добрич да извърши преглед относно оборудването на сформираната гасаческа група и актуализира състава и, в чийто състав влизат служители и работници от стопанството.
6. Ръководствата на земеделските кооперации, частни земеделски стопани и ползватели на земеделски земи находящи се на територията на Община град Добрич незабавно да извършат следното:
- да изготвят планове с конкретни мероприятия за пожарната безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибирането на реколтата.
- да определят със заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите.
- да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.
- да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията.
- да осигурят разпределение на масивите на участъци не по-вече от 1000 дка с 10 м. противозащитна ивица или за ежедневна работа с 6 м. такава, като разпарцелирането да се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивици със ширина 10 метра.
- да разжънат, изнесат сламата и заорат ивици с ширина не по-малко от 6 метра покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около дерета, стълбове, мачтови трафопостове и др. съоръжения на въздушните електропроводи, а тези покрай оградите на газоразпределителните и катодни станции, кранови възли и съоръжения и магистрални газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции, ж.п.линиите и други противопожарни места и обекти най-малко на 10 метра.
- да осигурят трактор с четири корпусен плуг за всяка агрегатна група.
- да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.
- да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения.
- да осигурят ограждане на фуражните площадки и на сеновалите, изораване на ивици с ширина най-малко 5 метра от външната или вътрешна стена на оградата.
- да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средствата за гасене.
- ръководствата на фирми, Земеделски кооперации и други се задължават да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" в град Добрич, съгласно Закона за МВР.
7. Ръководителите на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД Мрежови експлоатационен подрайон Добрич и "Е.ОН България" АД Регионален център Добрич да извършат проверка на електропроводите пресичащи житни, горски и паркови масиви и провеса на проводниците на територията на Община град Добрич и прилежащите и територии. Същите да създадат необходимата организация по прочистването на трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина.
8. Началниците на ЖП гарите "Север" и "Юг" да проведат необходимия инструктаж на работниците и служителите с цел недопускане на пожари и почистят сервитутите и ивиците покрай ЖП линиите и пътищата от тревиста растителност.
9. Забранявам паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете, край пътни ивици и др. съгласно чл.6 ал.1 т.2 от Закона за опазване на земеделските земи ДВ бр.14/2000 г. и чл.12 от Наредба № NІ-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.
10. Забранявам паленето на огън и извършването на огневи работи в горския фонд на Община град Добрич и прилежащите и територии на разстояние 100 м. най-малко от тях, освен на определените за целта места от Държавно горско стопанство Добрич и РС „Пожарна безопасност и защита на населението" в град Добрич, обозначени със специални знаци и табели.
11. Забранявам устройване на лагери и къмпинги в горите, с изключение в случаите на издадени разрешение от Държавно горско стопанство Добрич и РС „Пожарна безопасност и защита на населението" в град Добрич
12. В срок до 15.06.2012 година, да се информира населението на Община град Добрич, във връзка за опасността от възникване на пожари, чрез обявяване на заповедта ми в местните средства за масово осведомяване.
13. Актове за установяване на административни нарушения на територията на Община град Добрич и прилежащите и територии да се съставят от органите на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" в град Добрич.

Копие от настоящата ми заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община град Добрич и в един местен вестник.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев Зам. кмет на Община град Добрич.


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА / п /
Кмет на Община град Добрич