Заповед 478/28.03.2011 г.

A A A

Кметът на Добрич издаде заповед за недопускане на пожари

3АПОВЕД

№ 478 град Добрич, 28. 03. 2011 г.

На основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с усложняване на пожарната обстановка и недопускане на запалвания и пожари на територията на Община град Добрич през пролетния сезон и пролетното почистване и в изпълнение на чл.127ж, т.1, чл.127з, т.1,2 и чл.127к, т.1,т.4 и т.6 от Правилника за прилагане на Закона за МВР И Заповед № РД-11-10-71/16.03.2011 година на Областния управител на административен център Добрич

НАРЕЖДАМ:

1. Ръководителите на учреждения, фирми, земеделски кооперации и арендатори
да създадат необходимата организация за осигуряване пожарна безопасност в обектите
на националното стопанство и горите през пролетния сезон и пролетно почистване.

2. В срок до 15. 04. 2011 година ръководителите на учреждения, фирми,
земеделски кооперации, арендатори и други, домоуправители и граждани да
организират почистване на сухата тревна растителност и горими отпадъци покрай
жилищните, стопанските, животновъдните и други сгради, фуражните площадки и
складове.

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

4. Допуска се по изключение изгаряне на сухи треви и отпадъци при спазване на следните изисквания:

- горимите отпадъци и суха тревна растителност да се изнасят извън територията на стопанските дворове на разстояние не по-малко от 50 метра от жилищни, стопански и др. сгради, груб фураж и паркови и горски насаждения;
- на мястото на изгаряне да се осигурят преносими уреди за пожарогасене и постоянно наблюдение до пълното изгаряне на отпадъците;
- паленето на сухите треви и отпадъци да става само в тихо време и през светлата част на денонощието;
- след окончателното изгаряне на отпадъците и сухите треви, огнището да се изгаси с вода или затрупа с пръст.

5. Забранявам паленето на сухи треви с цел почистването на пасища, паркове и други обществени площи и земи.

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат незабавно в гасенето му.

7. Ръководителите на фирми и учреждения да проверят състоянието на
противопожарните хидранти, противопожарните депа и водоеми и вземат незабавни
мерки за възстановяване на неизправните такива.

8. Директорът на държавно лесничейство град Добрич да организира създаването
на доброволни гасачески групи, а в случай, че има създадени такива да пристъпи към
актуализиране на съставите им и да осигури необходимите им за пожарогасене уреди и
пособия с цел пълноценното им участие в ликвидирането на възникналите горски и
полски пожари.

9. Забранявам запалването на сухи треви покрай пътища, ж.п. линии, полезащитни пояси, гори и паркове.

10. За неизпълнение на настоящата ми заповед да се прилагат административно -наказателни мерки от органите на 1-во Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" град Добрич.

11. При констатиране на нарушения да се търси най-строга персонална
отговорност от виновните физически и юридически лица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица и населението от община град Добрич, чрез обявяването и в медиите и публикуването и на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта ми възлагам на арх. Пл. Ганчев - Зам. Кмет „Устройство на територията" в Община град Добрич

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич