Заповед 441/29.04.2010 г.

A A A

Кметът на Добрич издаде заповед за недопускане на пожари

З А П О В Е Д

№ 441

град Добрич, 29.04. 2010 г.


На основание чл. 44 ал.1, т.1 и т.2 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.127 ж, т. 1, чл.127 з,т.1,2 и чл.127к, т.1, 4 и 6 от ППЗМВР и заповед № РД-11-10-64/15.04.2010 г. Областен Управител на Област Добрич във връзка с усложняване на пожарната обстановка и недопускане на запалвания и пожари на територията на Община град Добрич през пролетния сезон и пролетното почистване,


Н А Р Е Ж Д А М :


1. Ръководителите на ведомства, учреждения, организации, търговски дружества и кооперации да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност на територията на Общината и прилежащите към нея земеделски земи и горски фонд през пролетния сезон и пролетното почистване.
2. Ръководителите на ведомства, учреждения, организации, търговски дружества, кооперации, домоуправителите и гражданите да организират почистване на сухата тревна растителност и горимите отпадъци покрай жилищните, стопанските, животновъдните и други сгради, фуражните площадки и складовете.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4. Допуска се по изключение изгаряне на сухите треви и отпадъци при спазване на следните изисквания :
- горимите отпадъци и сухата тревна растителност да се изнасят извън територията на стопанските дворове на разстояние не по-малко от 50 м. от жилищни, стопански и други сгради, груб фураж и горски насаждения;
- на мястото на изгаряне да се осигурят подръчни уреди за пожарогасене и постоянно наблюдение до пълното изгаряне на отпадъците;
- паленето да става само при тихо време и през светлата част от денонощието;
- след изгаряне на отпадъците огнището да се загаси с вода или да се затрупа с пръст.
5. Забранявам палене на сухите треви с цел почистване на пасища, паркове и други обществени площи и земи.
6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар, да се включат в гасенето му.
7. Ръководителите на ведомства, учреждения, организации, търговски дружества и кооперации да проверят състоянието на противопожарните хидранти, противопожарните депа и водоеми и вземат мерки за възстановяване на неизправните.
8. Държавно лесничейство - Добрич да организира доброволни групи за пожарогасене, като им се осигурят необходимите подръчни уреди за пожарогасене и участие в ликвидирането на възникнали горски и полски пожари.
9. Началник-сектор "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка" в Община град Добрич да организира денонощна телефонна връзка с I ва РС „ПБС" за своевременно информиране в случай на пожар.
10. Забранявам опалване на сухите треви покрай пътищата, ж.п. линии, полезащитни пояси и гори.
11. При възникването на големи и сложни пожари да се привличат формированията на Гражданска защита, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации.

Копие от настоящата ми заповед да бъде публикувана в интернет страницата на Община град Добрич и един местен вестник.

За неизпълнение на заповедта и констатирани нарушения да се прилагат административно-наказателни разпоредби предвидени в съответните нормативни актове.

 

 

Детелина Николова
Кмет на община град Добрич