Заповед 329/31.03.2010 г.

A A A

Кметът на Добрич Детелина Николова издаде заповед да не се извършва търговия с живи птици на открити места


З А П О В Е Д
№ 329


На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заповед №РД 11-10-51 от 19.03.2010 год. на Областния управител на Област Добрич.

Н А Р Е Ж Д А М
1.Да не се извършва търговия с живи птици на открити места, пазари и тържища на територията на Община град Добрич.
2. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и частни стопанства, в които се отглеждат домашни птици:
• да не допускат извеждането им извън стопанския двор, както и да предприемат мерки за отделянето им от други животни в стопанския двор;
• да засилят охраната и осигурят лични дезинфекционни средства, както и условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта хора и транспортни средства;
• да организират ежедневен контрол върху здравословното състояние на птиците;
• да не съхраняват фураж и суровини на открито;
3. Инспекторите по контрол по опазване на околната среда в Община град Добрич да извършват текущи проверки относно изпълнението на задължението по т.1и т. 2 от настоящата заповед, като при констатирани нарушения сигнализират незабавно РВМС Добрич;
4.При констатиране на повишена смъртност при птиците или откриване на трупове на птици незабавно да се сигнализира на органите на РВМС Добрич, районните ветеринарни лечебници, както и на "зеления" телефон на Община град Добрич 058/604 573;
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев - Зам. Кмет в Община град Добрич;
Настоящата заповед важи до изрична отмяна на визираните мерки;
Заповедта да бъде сведена до знанието на жителите на Община град Добрич чрез публикуването й в сайта на Община град Добрич, а в кв. Рилци да бъде поставена на общодостъпни места.

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич