Заповед 1683/21.12.2012 г.

A A A

Кметът на Добрич определи местата за поставяне на агитационни материали за националния референдум

З А П О В Е Д

№ 1683
град Добрич, 21.12.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 78-НР от 11.12.2012 г. на ЦИК, във връзка с чл. 16 и § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл.134, ал. ал. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и чл. 128 от Изборния кодекс,


Н А Р Е Ж Д А М:

І. 1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения) по време на информационно-разяснителната кампания за насрочения на 27 януари 2013 г. национален референдум, както следва:

1.1. Рекламни тела (афишарки):
- пред Дом-паметник "Й.Йовков" - 1 брой;
- до Историческия музей в Градски парк - 1 брой;
- пред Общински младежки център - 2 броя;
- до Стоматологията (ул."Отец Паисий") - 2 броя;
- пред бивше кино "Родина" - 1 брой;
- пред бивше кино "Добрич" (ул."Л.Каравелов") - 3 броя;
- пред "Евробанк" АД, клон Добрич (кръстовище на бул. „25 септември" и
бул. „Добруджа") - 2 броя;
- пред жилищен блок при бивш магазин "Млад техник" (бул."25 септември") -
1 брой;
- пред МБАЛ АД (болницата) - 3 броя;
- пред ЖП гара "Юг" - 1 брой;
- пред жилищен блок "Албена" (бул. „Добричка епопея") - 1 брой;
- ЖК "Дружба" 1 и 2 (пред КАТ) - 1 брой;
- ЖК "Дружба" 1 и 2 (пред супермаркет) - 1 брой;
- рекламни табла в ЖК "Дружба" 3 (пред търговски комплекс между жилищни блокове 35 и 36) - 2 броя;
- ЖК "Добротица" (старо автобусно обръщало) - 2 броя и табло - 1 брой;
- ЖК "Добротица" (автоспирка срещу Спортна зала) - 1 брой;
- автоспирка ЖК "Хр.Ботев" (до супермаркета) - 2 броя;
- ЖК "Балик" (старо автобусно обръщало, жилищен блок 31) - 1 брой;
- ЖК "Балик" (по ул. "Орфей" срещу жилищен блок 21) - 2 броя;
- до Театрално-продуцентски център „Й. Йовков" - 2 броя;
- до Корпус 3 (бивш Партиен дом) - 1 брой;
- до бул."Русия" и ул."Гоце Делчев" - 1 брой;
- до бул."Трети март" и ул."Панайот Хитов" - 1 брой.

1.2. Оградни пространства

- табло на оградата на ресторант "Резиденция";
- табла на оградата на Служба „Пожарна безопасност и спасяване".

2. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

3. Забранява се:

- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на деня на референдум;
- поставянето на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната кампания;
- използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
- използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания;
- използването на държавния и общинския транспорт за агитация;
- агитация 24 часа преди деня на референдум и в деня на референдум (26-27 януари 2013 г.);
- поставянето на агитационни материали на 27 януари 2013 г. (деня на референдум) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.

4. В срок до три дни след деня на референдум (27 януари 2013 г.), инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилия референдум.

ІІ. При заявяване от страна на инициативните комитети (регистрираният по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и регистрираните като застъпници на алтернативната позиция), или от страна на 76-те народни представители, внесли предложение, в сградата на общинска администрация град Добрич, ул. „България" 12, да се предоставят безвъзмездно помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроси на референдума. Предоставянето на помещенията и на времето за ползването им да се извършва при спазване принципа на равнопоставеност. Ползването на помещения се отнася за информационно-разяснителната кампания от 27.12.2012 г. до 25.01.2013 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев, секретар на Община град Добрич.
Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии, да се постави на външното общинско табло и се изпрати на Районна избирателна комисия град Добрич.

/п/
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич