Заповед 1679/20.12.2012 г.

A A A

З А П О В Е Д
№ 1679
град Добрич 20. 12. 2012 година

На основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.65, ал1, т.1 от Закона за защита при бедствия и с оглед на създалата се усложнена метеорологична обстановка и обилния снеговалеж придружен със силен вятър прeз последните два дни

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Гражданите от Община град Добрич да ограничат до минимум излизанията си в града поради влошените метеорологични условия и почистят прилежащите им блокови пространства и тротоарни площи, с цел нормална проходимост и движение на пешеходците.
2. Собствениците на магазини, заведения за обществено хранене и други такива обслужващи населението на територията на Община град Добрич, да създадат необходимата организация за почистване на падналия сняг.
3.Управителя на А.С.А. „България " ЕООД Филиал Добрич да мобилизира цялата изправна налична техника и създаде организация за почистване на главните и основни пътни артерии в общината.
4. Ръководителите на търговски дружества, фирми и организации имащи налична техника пригодена за работа в тежки зимни условия, да създадат необходимата организация за почистване на прилежащите им територии.
5. Забранявам движението на лични МПС в рамките на града с изключение на тези с висока проходимост, с цел да не се затруднява снегопочистването.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на всички граждани, собственици на магазини, заведения за обществена консумация и други такива на територията на Община град Добрич, чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от настоящата ми заповед да се доведе до знанието на Управителя на А.С.А "България" ЕООД и цялото население на общината, чрез всички местни средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев - Зам. Кмет по "Устройство на територията" в Община град Добрич

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич