Заповед 1665/18.12.2012 г.

A A A

Кметът на Добрич издаде заповед за забрана на употребата на увеселителни фоерверки, пиратки и други запалителни и пиротехнически средства

З А П О В Е Д
№ 1665

гр. Добрич, 18.12.2012 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.2, чл.11 и чл.12 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на ОбС гр. Добрич, с цел предотвратяване на нежелани инциденти и осигуряване спокойствието и почивката на гражданите на гр. Добрич по време на коледните и новогодишни празници

Н А Р Е Ж Д А М

1. Забранявам употребата на увеселителни фоерверки, пиратки и други запалителни и пиротехнически средства:
• на открити обществени места на територията на град Добрич, без съгласуване на действията със Служба „Контрол на общоопасните средства" към Първо РУП Добрич и уведомяване на Община Добрич.
• в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, за времето от 22.00 ч. до 07.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
2. Забранявам продажбата на:
• увеселителни фоерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години и от категория 3 - на лица под 18 години;
• пиратки, бомбички и други пиротехнически изделия извън специализираните магазини и складове и от лица, непритежаващи съответните разрешителни.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции, съгласно Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на ОбС гр. Добрич.

Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „УТИОС" при Община град Добрич и Началника на Първо РУП град Добрич.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Румен Русев - Секретар на Община град Добрич.
Препис от настоящата заповед да се връчи на визираните лица за сведение и изпълнение.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич