Заповед 153/07.02.2012 г.

A A A

Кметът на Добрич издаде заповед за обявяване на 8, 9 и 10 февруари за неучебни дни в общинските училища

З А П О В Е Д
№153
град Добрич 07. 02. 2012 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 93а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и съгласно писмо с изх. № 92-01-9/07.02.2012 г. до Началника на РИО на МОМН за прекъсване на учебните занятия на общинските училища в Община град Добрич за дните 08-ми, 9-ти и 10-ти февруари 2012 г., писмено съгласие от Началника на РИО на МОМН с изх. № РД14-403/07.02.2012 г.

З А П О В Я Д В А М :

Обявявам за неучебни за общинските училища на територията на Община град Добрич дните 08-ми, 9-ти и 10-ти февруари 2012 г. включително заради влошените метерологични условия - силен вятър и застудяване според НИМХ и невъзможността отоплителните инсталации в училищата да постигнат необходимите температури за нормалното и безопасно пребиваване на учениците в тях.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Камелия Койчева, Зам. Кмет "Хуманитарни дейности".
Копие от настоящата ми заповед да се връчи на директорите на общинските училища на територията на Община град Добрич и да се оповести чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич