Заповед 1470/07.11.2012 г.

A A A

Кметът на Добрич издаде заповед за предотвратяване на пожари

З А П О В Е Д
№ 1470
град Добрич .07. 11. 2012 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Заповед № РД-11-10-256/29.10.2012 година на Областния управител на Област Добрич, във връзка с подобряване на превантивната дейност, намаляване до минимум на вредните последствия и щети от пожари и недопускането им през есенно-зимния период на територията на Община град Добрич
З А П О В Я Д В А М:

1. Началникът на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" град Добрич да осъществи действен контрол по привеждане на пожарогасителни инсталации, уреди и съоръжения за пожарогасене, уреди и инсталации за отопление в обществени и ведомствени сгради с масово пребиваване и работа на хора на територията на Община град Добрич за експлоатация в есенно-зимни условия.
2. Управителя на „В и К" ЕООД Добрич да набележи и проведе мероприятия по извършване на комплексни проверки на водопроводните мрежи, на противопожарните хидранти и противопожарни водоизточници на територията на Община град Добрич по тяхната изправност, маркировка, подстъпите към тях и цялостната им профилактика за работа в есенно-зимни условия.
3. Управителите на транспортни фирми за превоз на пътници да извършат технически преглед на електроинсталации, отоплителни инсталации и пожарогасителни уреди в транспортните средства и проведат инструктажи на шофьорския състав за реда за евакуация на пътници и работа с пожарогасителни средства.
4. Управителите на здравните заведения да осъществят контрол по наличността и
годността на противопожарните средства, плановете и насочващите табели за евакуация при пожар в здравните заведения.
5. Директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" в Община град Добрич да осъществи контрол в учебните заведения, детски градини, детски ясли и домове на територията на общината за наличието и състоянието на противопожарните средства, плановете за евакуация при възникване на пожар и провеждане на инструктажи на длъжностните лица, отговарящи за отоплението през есенно-зимния период.
6. Ръководителите на ведомства, учреждения, организации, търговски дружества, фирми и кооперации да имат за изпълнение следното:
- да регламентират реда за експлоатация и контрол на отоплителните инсталации, уреди и съоръжения към тях;
- да проведат инструктажи на подчинените им служители за спазване на противопожарните правила по време на есенно-зимния период;
- своевременно да уведомяват органите на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" град Добрич при промяна на вида на отоплението, преустройство и модернизация на отоплителните уреди, съоръжения и инсталации;
- да проверят за наличността и техническата годност на противопожарните уреди;
- да актуализират плановете за евакуация при пожар, да поставят информационни и насочващи табели за евакуация и изготвят ведомствени инструкции за противопожарна безопасност;
- да актуализират реда за оповестяване и телефоните за връзка с РС "Пожарна безопасност и защита на населението" и/или ЕЕНСП телефон 112 при възникване на пожар.
При съхранение на твърди, течни и газообразни отоплителни материали най-стриктно да се спазват изискванията и предписанията на инспекторите от РС „Пожарна безопасност и защита на населението" град Добрич.

7. ЗАБРАНЯВАМ на територията на Община град Добрич:
- палене на открит огън;
- изхвърляне на незагасена пепел в контейнерите за събиране на битови отпадъци;
- паркиране на МПС в непосредствена близост до противопожарни хидранти и газоразпределителните табла.
При констатиране на нарушения да се търси най-строга персонална отговорност от виновните физически и юридически лица.

Копие от настоящата ми заповед да се публикува в сайта на Община град Добрич и в местните средствата за масова информация за сведение и изпълнение от всички граждани и ръководители на ведомства, учреждения, организации, търговски дружества, фирми и кооперации.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев - Зам. кмет „Устройство на територията" на Община град Добрич.

 


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич