Заповед 1234/27.09.2012 г.

A A A

Подготовка на Община град Добрич за работа в зимни условия

З А П О В Е Д

№.1234

гр. Добрич 27.09.2012 год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.65 ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на  Заповед № РД-11-10-221/21.09.2012 година на Областния управител на  Област Добрич и във връзка с подготовката  на Община град Добрич  за работа в зимни условия

 

З   А   П   О   В   Я   Д    В   А   М:

 

 

1. Старши експерт „Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация"  и Секретар на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в Община град Добрич до 05.10.2012 година да организира провеждане на заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, относно подготовката и готовността на Общината  и обектите на нейната територия за работа при  тежки зимни условия.

2. До 12.10.2012 година Секретаря на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия да актуализира състава на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, като копие от заповедта да представи в Областна администрация и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич -МВР.

3. В срок до 12.10.2012 година да се извърши преглед на Общинския План за защита при бедствия и се извърши актуализация на частта  „Действие при снегонавявания  и обледявания", като актуалните данни се отразят и на екземплярите намиращи се в областна администрация и в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич -МВР

4. В срок до 15.10.2012 година назначена с моя Заповед комисия от общински служители да извърши проверка относно състоянието и готовността на техниката на А.С.А."България" ЕООД да изпълни договорените задължения за осигуряване на качествено поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия.

5. В срок до 25.10.2012 година. Управителя на А.С.А. "България" ЕООД, да разработи текстови и графичен план за снегопочистване и опясъчаване на общинската улична мрежа и ми го представи за съгласуване.

6. В срок до 15.10.2012 година Старши експерт „Защита от аварии и бедствия да изготви списък на собствениците, които притежават техника годна за извършване на аварийно спасителни действия, като списъка да съдържа имената на собственика, и телефони за връзка. Екземпляри от списъка да бъдат предоставени на Областна администрация Добрич и на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич - МВР

7. Главния експерт „Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията" в общината да направи преглед на дежурната стая и обезпечи същата с необходимите комуникационни средства /телефони, факс, интернет и актуални списъци на ръководители на ведомства, търговски дружества и фирми/ имащи отношение по защитата при бедствия.

При усложнена зимна обстановка информация за състоянието на общинската пътна мрежа да се подава както следва:

- до 04.30 часа - от фирмата поддържаща  общинската пътна мрежа до Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност на телефон 602 724.

- до 05.00 часа от Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност до Оперативния дежурен на Областен съвет за сигурност на телефон 601 517.

8. Ръководителите на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД - клон Добрич, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД  „Мрежови експлоатационен подрайон Добрич"; "Пътнически превози" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД, БТК АД "Административен регион  Изток - офис Добрич", "В и К" ЕООД - район град Добрич, „Савимекс" ООД и „Добруджански хляб" АД  да вземат  всички необходими мерки за  привеждане на дружествата  в готовност  за работа в тежки зимни условия с цел нормалното им функциониране и проведат профилактични прегледи на всички ел. агрегати, електро и газопреносни съоръжения и осигуряване на запаси от суровини и материали. 

9. В срок до 15.10.2012 година Зам. Кметовете по  „Икономическо развитие и европейски фондове"  и „Хуманитарни дейности" в Община град Добрич да създадат необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост и  осигурят здравно и медицинско обслужване на населението от общината при усложнена зимна обстановка.

10. При възникване на поледици и обилни снеговалежи, да се информира незабавно населението за поведение и действие, чрез местните радиопредавателни станции  /радио "Добруджа" и "Дарик-радио / за общо оповестяване на населението, като същите предоставят ефирно време.

11. При ликвидиране на последствия от снегонавявания и обледявания на територията на Общината, първо да се извличат пострадалите, закъсалите и катастрофирали моторни превозни средства.

12. Да се актуализира плана за временно настаняване на закъсали пътници, като  екземпляр от същия бъде на разположение на Оперативния дежурен при Общински съвет за сигурност.

13. Медицинската помощ в Общината, да се оказва със сили и средства на "МБАЛ-Добрич"-АД, "ДКЦ-1- Добрич" ЕООД, "ДКЦ-2-Добрич" ЕООД и ЦСМП.

14. Сектор  КАТ- "Пътна полиция" да има готовност за ограничаване  движението на  лични МПС и за затваряне на изходите от града при усложнена зимна обстановка.

15.  Определям групи за провеждане на аварийно-възстановителни работи   в Община град Добрич:

15.1. За ликвидиране на аварии по  кабелната мрежа, трафопостове  и подстанции - „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД - клон Добрич и "Електроенергиен системен оператор"-ЕАД- Мрежови експлоатационен подрайон Добрич;

15.2. За възстановяване на тролейбусния и автобусния градски транспорт- "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Пътнически превози " ЕООД;

            15.3 За възстановяване на далекосъобщителната мрежа - БТК АД Варна административен регион Изток- офис Добрич ;

            15.4. За възстановяване на водоснабдителната и канализационна мрежи - "В и К"  ЕООД - район град Добрич

            16. Метеорологичната информация, да се осигурява от "Хидрометеорологична станция " гр.Добрич на телефон 604 289.

            17. Материално техническото осигуряване  да се извършва ведомствено за участващите сили и средства.

            18. Разплащането на непредвидени разходи по провеждането на спасителните  и неотложни аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на последствията от възникналото бедствие на включените чрез Оперативния център на ОУ  "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич -МВР  сили и средства  на единната спасителна система и се заплащат от Общината или от обекта, където е възникнало бедствието и се възстановяват по реда на чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет.

            19. Доклад за извършената  зимна подготовка на Община град Добрич да се представи до 22.10.2012 година в Областна администрация.         

           

            Копие от настоящата ми заповед да се  публикува  в сайта на Общината и се изпрати на ръководителите на фирми и здравни заведения, началниците на райони  за  изпълнение, а  на Областния управител на административен център  Област Добрич  и ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич -МВР за сведение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх.Пламен Ганчев Зам. Кмет на Община град Добрич

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА / п /

Кмет на Община град Добрич