Заповед 1155/22.10.2010 г.

A A A

ЗАПОВЕД № 1155 Добрич, 22.10. 2010 г.

ЗАПОВЕД
№ 1155
Добрич, 22.10. 2010 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 24 от Наредба за регистриране и отглеждане на кучета на територията на Община град Добрич

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Места за свободно движение и игра на кучета на територията на Община град Добрич, съгласно приложените скици, както следва:

 

    1. В района на Градски парк „Св. Георги", на юг от Знаме на мира и детска ясла;
    2. В ЖК „Балик - Йовково юг", кв. 39, УПИ III;
    3. В ЖК „Балик - Йовково юг", кв. 51, УПИ II;
    4. В ЖК „Север 2", кв. 1246, УПИ II;
    5. ВЖК„Запад",кв.24,УПИ1;

 

Определените места да се обозначат с табели и поетапно да се оградят с ниска телена мрежа и храсти, съгласно изискванията на Наредба за регистриране и отглеждане на кучета на територията на Община град Добрич.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на арх. Пламен Ганчев, Зам.-кмет „Устройство на територията".

Препис от настоящата заповед да се връчи надлежно за сведение и изпълнение на визираните длъжностни лица.

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ