Заповед 1090/06.10.2010 г.

A A A

Заповед на Кмета на Община град Добрич във връзка с подготовката на града за работа в зимни условия

З    А    П    О    В    Е    Д

№. 1090

гр. Добрич  06.10.2010 год.

На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.65 ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия и във връзка с подготовката  на Община град Добрич  за работа в зимни условия

З   А   П   О   В   Я   Д    В   А   М:

1. Главния експерт „Гражданска защита"  и секретар на щаба за координация на СНАВР в Община град Добрич до 08.10.2010 година да организира провеждане на заседание на Щаба за координация на СНАВР относно подготовката и готовността на Общината  и обектите на нейната територия за работа при зимни условия.

2. Ръководителите на "Е.ОН България мрежи "АД гр. Варна- клон Добрич, "Електроенергиен системен оператор"-ЕАД- Мрежови експлоатационен подрайон Добрич; "Пътнически превози" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД, " ВИВА КОМ" АД "Административен регион  Изток - офис Добрич", "ВиК" ЕООД район Добрич, „Савимекс" ООД, „Добруджански хляб" АД  да вземат  всички необходими мерки за  привеждане на дружествата  в готовност  за работа в тежки зимни условия с цел нормалното им функциониране и проведат профилактични прегледи на всички ел. агрегати, електро и газопреносни съоръжения и осигуряване на минимум запаси от суровини и материали. 

3. Техниката за зимно поддържане да се подготви  за работа в зимни условия до 03.11.2010 година, за което да ми се докладва писмено.

4. Управителя на А.С.А. "България" ЕООД, да разработи текстови и графичен план за снегопочистване и опесъчаване на градската улична мрежа и ми го представи за утвърждаване до 30.10.2010 година.

5. При възникване на поледици и обилни снеговалежи, да се информира незабавно населението за поведение и действие чрез местните радиопредавателни станции  за общо оповестяване на населението чрез предоставяне на ефирно време  /радио "Добруджа", "Дарик-радио"/

6. При ликвидиране на последствия от снегонавявания и обледявания на територията на Общината, първо да се извличат пострадалите, закъсалите и катастрофирали моторни превозни средства.

7. Медицинската помощ в Общината, да се оказва със сили и средства на "МБАЛ-Добрич"-АД, "ДКЦ-1- Добрич" ЕООД, "ДКЦ-2-Добрич" ЕООД и ЦСМП.

8. Сектор  КАТ- "Пътна полиция" да има готовност за ограничаване  движението на МПС и за затваряне на изходите от града при усложнена зимна обстановка.

9. Определям групи за провеждане на аварийно-възстановителни работи   в Община град Добрич:

9.1. За възстановяване на откритата кабелна мрежа - "Е.ОН България " АД-  клон Добрич и "Електроенергиен системен оператор"-ЕАД- Мрежови експлоатационен подрайон Добрич;

9.2. За възстановяване на тролейбусния  и автобусния градски транспорт- "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Пътнически превози " ЕООД;

9.3 За възстановяване на далекосъобщителната мрежа - "ВИВА КОМ" АД Варна административен регион Изток- офис Добрич;

9.4. За възстановяване на водоснабдителната и канализационна мрежи - "В и К"  ЕООД - район  Добрич

10. Ръководителите на "Е.ОН България мрежи "АД гр. Варна- клон Добрич, "Електроенергиен системен оператор"-ЕАД- Мрежови експлоатационен подрайон Добрич; "Пътнически превози" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД, " ВИВА КОМ" АД "Административен регион  Изток - офис Добрич", "ВиК" ЕООД град Добрич, да изготвят планове за работа и набележат мероприятия за безаварийна работа в зимни условия, като ми ги представят за съгласуване до 03.11.2010 година.

11. Информация за обстановката в общината за деня да се подава  в 06.00 часа и в 18.00 часа в Областен съвет за сигурност от Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност. При усложняване на обстановката да се докладва незабавно от съответните  длъжностни лица.

12. Метеорологичната информация, да се осигурява от "Хидрометеорологична станция " гр.Добрич на телефон 604 289.

13. Материално техническото осигуряване  да се извършва ведомствено за участващите сили и средства.

14. Разплащането на непредвидени разходи по провеждането на спасителните  и неотложни аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на последствията от възникналото бедствие на включените чрез Оперативния комуникационно -информационен център на ОУ "Гражданска защита „ Добрич -МВР  и се заплащат от Общината или от обекта, където е възникнало бедствието и се възстановяват по реда на чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет.         

Копие от настоящата ми заповед да се  публикува  в сайта на Общината и се изпрати на ръководителите на фирми и здравни заведения, началниците на райони  за изпълнение, а  на ОУ "Гражданска защита" Добрич -МВР за сведение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх.Пламен Ганчев Зам. Кмет на Община град Добрич

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ