Търг №6/21.09.2023г. на ОС

A A A
Вторник, 26 Септември 2023

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 9-7/26.05.2020 г.; 32-10/29.03.2022 г.; 39-4/25.10.2022 г.; 40-15/29.11.2022 г.; 40-16/29.11.2022 г.; 45-17/28.02.2023 г.; 47-26/25.04.2023 г.; 49-32/30.05.2023 г.; 49-33/30.05.2023 г.; 51-17/27.06.2023 г.; 51-35/27.06.2023 г. и 52-21/25.07.2023 г., на Общински съвет град Добрич и Заповед № 175/11.02.2021 г. на Кмета на Община гр. Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 21.09.2023 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12, за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ), САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА И УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, както следва:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ

кв. м.

Начална тръжна цена лева

(без ДДС)

Депозитна вноска (лева)

1.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.116, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

500.00

11 600,00

2 900,00

2.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.901.381, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

654.00

21 200,00

5 300,00

3.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.901.39, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

503.00

17 100,00

4 275,00

4.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.369, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

467.00

18 600,00

4 650,00

5.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.347, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

586.00

13 450,00

3 363,00

6.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.84, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

527.00

12 820,00

3 205,00

7.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.2.996, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Богдан“.

548.00

15 072,00

3 768,00

8.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.102, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

647.00

17 950,00

4 488,00

9.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.611.39.2.16, по КККР на гр. Добрич, находящ се в кв. “Петър Сарийски“ № 1, етаж 2, ап.205.

28.91

8 000,00

2 000,00

10.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.611.39.2.38, по КККР на гр. Добрич, находящ се в кв. “Петър Сарийски“ № 1, етаж 4, ап.405.

28.91

7 900,00

1 975,00

11.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.611.39.2.49, по КККР на гр. Добрич, находящ се в кв. “Петър Сарийски“ № 1, етаж 5, ап.505.

28.91

7 700,00

1 925,00

12.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.611.39.2.71, по КККР на гр. Добрич, находящ се в кв. “Петър Сарийски“ № 1, етаж 7, ап.705.

28.91

7 400,00

1 850,00

13.

Урегулиран поземлен имот I в кв.25, по плана на ЖК “Запад“ с идентификатор 72624.604.1013, по КККР на гр. Добрич, отреден за средно жилищно строителство и озеленяване.

1 781.00

99 763,00

24 941,00

14.

Урегулиран поземлен имот II в кв.960 по плана на ЖК “Рилци“ с идентификатор 72624.602.661, по КККР на гр. Добрич, отреден за ниско застрояване.

871.00

26 934,00

6 734,00

15.

Урегулиран поземлен имот III в кв.960 по плана на ЖК “Рилци“ с идентификатор 72624.602.662, по КККР на гр. Добрич, отреден за ниско застрояване.

857.00

26 500,00

6 625,00

16.

Урегулиран поземлен имот XVIII в кв.94 по плана на ЖК “Север 3“ с идентификатор 72624.605.1003, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

504.00

35 561,00

8 891,00

17.

Урегулиран поземлен имот V в кв.3, по плана на ЖК “Дружба 1,2 и 4“, с идентификатор 72624.620.96, по КККР на гр. Добрич, ул. “Стефан Стамболов“, отреден за друг обществен обект, комплекс.

728.00

99 800,00

24 950,00

18.

Урегулиран поземлен имот I в кв.713, по плана на ЖК “Добротица“ с идентификатор 72624.621.25, по КККР на гр. Добрич, отреден за обществено обслужване и многоетажен гараж.

5 264.00

862 500,00

215 625,00

19.

Урегулиран поземлен имот I в кв.720, по плана на ЖК “Добротица“ с идентификатор 72624.621.272, по КККР на гр. Добрич, отреден за обществена сграда, комплекс.

7 359.00

1 219 800,00

304 950,00

20.

Урегулиран поземлен имот VI в кв.10, по плана на ЖК “Балик-Йовково-Север“ с идентификатор 72624.618.295, по КККР на гр. Добрич, отреден за търговски обект, комплекс.

490.00

45 316,00

11 329,00

21.

Урегулиран поземлен имот XIII в кв.7, по плана на ЖК “Дружба 1,2 и 4“, с идентификатор 72624.620.14, по КККР на гр. Добрич, отреден за паркинг.

1 226.00

62 800,00

15 700,00

22.

Урегулиран поземлен имот I в кв.4, по плана на ЖК “Запад“ с идентификатор 72624.604.1010, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Катюша“, отреден за жилищно строителство.

337.00

27 045,00

6 761,00

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 05.09.2023 г. до 17.00 часа на 19.09.2023 година.

Оглед на обектите може да бъде направен до 19.09.2023 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 19.09.2023 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

З А П О В Е Д № 1447 град Добрич, 26.09.2023 година за класиране на контрагентите

Публикувана на: 26 Септември 2023 15:56:57
Свали в pdf