Търг №7/14.07.2023г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 45-14/28.02.2023 г., 47-24/25.04.2023 г., 49-34/30.05.2023 г. и 49-35/30.05.2023 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 14.07.2023 г. от 14:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на:

 

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

Павилион, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4”, за извършване на търговска дейност

2,52

15,07

45,21

5

2.

 

Павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, за извършване на търговска дейност

3,15

44,16

 

 

 

132,48

 

5

3.

Сграда за обществено хранене (ООХ №2) с покрита тераса с идентификатор 72624.621.201.6, попадаща в имот с идентификатор 72624.621.201 по КККР на град Добрич, при запазване на предназначението, като заведение за хранене и развлечение

98,80

1501,76

4505,28

10

4.

Част от общински имот, находящ се в УПИ I, кв. 563 по кадастрален и ЗРП на жк „Русия“ 1 за поставяне на преместваем павилион, по чл. 56 от ЗУТ, за финансови услуги

12,00

148,68

446,04

5

5.

Кабинет №236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков №5, за физиотерапия и рехабилитация

16,00

186,24

558,72

5

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 28.06.2023 г. до 17:00 часа на 12.07.2023 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 28.06.2023 г. до 12.07.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 12.07.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 23.06.2023г.

 

Публикувана на: 11 Юли 2023 17:09:55
Свали в pdf