Търг №4/14.05.2024г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 21, чл. 73 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 6 – 17 от 26.03.2024 г.; 6-23 от 26.03.2024 г.; 6-24 от 26.03.2024 г.; 6-25 от 26.03.2024 г.; 6-26 от 26.03.2024 г.; 6-29 от 26.03.2024 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 14.05.2024 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1

Помещение №1 на І-ви етаж /в дясно от западния вход/, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти /стоматологични материали/ в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” № 5.

15,10

231,79

695,37

5

2

Имот публична общинска собственост, находящ в ЕК „Стария Добрич“ град Добрич (бивша шапкарска работилница), за „Народни художествени занаяти“, съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите - Списък на занаятите по групи: група „I. Народни художествени занаяти“ (от точка 1 до точка 22).

36,26

108,42

325,26

5

3

Имот публична общинска собственост, „Дърворезбарска работилница”, находящ се в ЕК „Стария Добрич“ град Добрич, при запазване на предназначението му.

29,65

88,65

265,95

5

4

Имот публична общинска собственост, находящ в ЕК „Стария Добрич“ град Добрич (бивша цветарница), за „Народни художествени занаяти“, съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите - Списък на занаятите по групи: група „I. Народни художествени занаяти“ (от точка 1 до точка 22).

21,30

63,69

191,07

5

5

Имот публична общинска собственост, „ Дървостругарска работилница”, находящ се в ЕК „Стария Добрич“ град Добрич, при запазване на предназначението му.

35,60

106,44

319,32

5

6

Сграда за обществено хранене (ООХ №2) с идентификатор 72624.621.201.6, попадаща в имот с идентификатор 72624.621.201 по КККР на град Добрич, при запазване на предназначението, като заведение за хранене и развлечение.

296,4

1 645,01

4 935,03

10

 

Тръжната документация се закупува на работно място „Общинска собственост” в Центъра за услуги и информация в срок от 29.04.2024 г. до 17:00 часа на 10.05.2024 г. срещу сумата от 48,00 лева с включен ДДС, която се внася в касата на Община град Добрич,  ул. „България” №12.

Оглед на обектите се извършва от 29.04.2024 г. до 17:00 часа на 10.05.2024 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят от 29.04.2024 г. до 17:00 часа на 10.05.2024 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 87 UNCR70003325376560, BIC – UNCRBGSF, “УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич, ул. ”България” № 3.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/605 414  – Ивелин Петров – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 26 Април 2024 16:00:47
Свали в pdf