Търг №2/11.04.2024г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 21, чл. 73 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №: 4-18/30.01.2024г., 4-17/30.01.2024г., 5-24/19.02.2024г., 5-22/19.02.2024г.на Общински съвет град Добрич и Заповед №160/24.01.2024г., обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 11.04.2024г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

Кабинет №240 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков №5, за зъболекарски кабинет;

15,50

197,62

592,86

5

2.

 

Част от общински имот в УПИ XVI, в кв. 108 по ПУП - ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич по улица „Цар Петър“ срещу училище „Христо Ботев“ (до изграден заслон за градски транспорт) за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ;

6,00

81,42

 

 

 

244,26

 

5

3.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – бързозарядна станция за електромобили с площ 1,00кв.м. разположен в ПИ с идентификатор 72624.623.460 с адрес гр. Добрич, ул. „Страцин“ №3 с мощност над 50кW;

1,00

20,40

61,20

5

4.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – бързозарядна станция за електромобили с площ 1,00кв.м. разположен в ПИ с идентификатор 72624.625.473 с адрес гр. Добрич, пл. „Свобода“, м. „ЦГЧ“, югоизточно от УПИ I, кв.48 с мощност над 50кW;

1,00

20,40

61,20

5

5.

Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Цар Петър“ до ОУ „Христо Ботев“, за извършване на търговска дейност;

6,00

53,55

160,65

5

6.

Помещение в УПИ VII, кв. 7 в жк. "Дружба" 2, находящо се северно до жилищна сграда с адрес ул. "Никола Петков" № 9, за търговия;

26,35

172,59

517,78

5

7.

Масивна едноетажна сграда в ПИ 72624.615.32  по ул. Ком, за производствени дейности и услуги

192,00

428,16

1284,48

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.03.2024г. до 17:00 часа на 09.04.2024г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 25.03.2024г. до 09.04.2024г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 09.04.2024г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 87 UNCR70003325376560, BIC – UNCRBGSF, “УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич, ул.”България” № 3.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 20.03.2024г.

Публикувана на: 20 Март 2024 16:41:43
Свали в pdf