Търг №1/15.06.2023г. на ОП "Спортни имоти"

A A A

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение 47-28/25.04.2023 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 15.06.2023 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на части от имоти – общинска собственост:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение № 24, на трети етаж от част от административна сграда на бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

10.80

125.71

377.13

10

2.

Помещение № 31, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.4, за офис за административни нужди

15

174.60

523.80

10

3.

Помещение № 32, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул. „25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.4, за офис за административни нужди

15

174.60

523.80

10

4.

Помещение № 37, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.4, за офис за административни нужди

12.00

139.68

419.04

10

5.

Помещение № 38, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.4, за офис за административни нужди

26.10

303.80

911.40

10

6.

Част от помещение находящо се в партера на четириетажна жилищна сграда на бул.”25-ти септември”№ 13, за търговия

68

953.36

2860.08

10

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 29.05.2023 г. до 17:00 часа на 13.06.2023 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 29.05.2023 г. до 13.06.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Спортни имоти“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 13.06.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604405 – Мария Иванова – ОП „Спортни имоти“ град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 19.05.2023г.

Публикувана на: 11 Юли 2023 17:07:02
Свали в pdf