Водоснабдяване и канализация

A A A

Водоснабдяване

Водоснабдителната система за питейна вода на град Добрич е изцяло от подземна вода, добивана в 43 бр. сондажни кладенци, които се захранват от горният сарматски и дълбокият малм - валанжски водоносни хоризонти. Обособени са 7 бр. водоснабдителни групи: „Приморци“; „Магистрална мрежа“(водовземания и помпени станции, подаващи вода по магистралата (Шабла-Македонка-Добрич); „Богдан“; „Одринци“; “Рилци“; „Алмалий“; “Батово“. Средно – дневното произведено количество вода е около 570 л/сек при стабилен режим на водоизточниците. Обеззаразяването на суровата подадена вода се осъществява чрез хлориране в основните помпени станции, с което се привежда към показателите за питейна вода. Водоснабдителни групи подават питейна вода до напорните резервоари и разпределителната мрежа на град Добрич. Общата дължина на разпределителната мрежа на град Добрич е 259 км.
В рамките на Интегрираният проект за подобряване на водния сектор в град Добрич- фаза 1 се извърши подмяна на част от водопровода в града, както следва:
Общата дължина на изпълнените водопроводи по ЛОТ 2 е 46 667,64 м. Подменени са всички сградни водопроводни отклонения към прилежащите парцели на новоизградения водопровод – общо 2 690 бр.
Общата дължина на изпълнените водопроводи по ЛОТ 3 е 31 949, 31м. Подменени са всички сградни водопроводни отклонения към прилежащите парцели на новоизградения водопровод – общо 2 138 бр.
Всички нови водопроводи са изградени от полиетиленови тръби – висока плътност. По новите трасета са изградени спирателни кранове, пожарни хидранти, въздушници.
Актуална стойност на проекта: 109 725 200,18 лв. с ДДС
Безвъзмездна финансова помощ: 82 358 795,39 лв. без ДДС
Собствен принос: 9 171 317,26 лв. без ДДС

Канализация

Канализационната мрежа на Община Добрич се състои от смесена и разделна канализационна система. В жилищните райони Балик и Добротица канализацията е разделна. Централна градска част /ЦГЧ/ и останалите райони се обслужват от смесена канализационна система. Изградени са единадесет колектора и второстепенна канализационна мрежа с обща дължина 210 км.
В рамките нва „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ се извърша:
• Реконструкция и рехабилитация на 6.46 км главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на град Добрич. Тези дейности обхващат части от: бул. „Русия“, бул. „25-ти септември“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Калиакра“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Велико Търново“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“, ул. „Вида Димитрова“, Северен парк, ул. „Александър Друмев Сивков“, ул. „Хаджи Димитър“
• Реконструкция на канализационни помпени станции: „Иглика“, „Югоизток“ и „Свежест“
• Рехабилитация на 4,33 км съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, където се извършва реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Тази дейност обхваща улиците „Люлебургас“, „Александър Кръстев“, „Иларион Макариополски“, „Карвуна“, „Димитър Списаревски“, „Климент Охридски“, „Велико Търново“, „Вида Димитрова“ и бул. “Русия“
Цели: Подмяната на амортизираната канализационна и водопроводна мрежа. Изграждане на нови ревизионни шахти. Монтаж на нови помпи и реконструкция на съществуващите помпени станции. С реализиране на тази част от проекта се цели да се подобри съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич.

Пречистване

Реконструираната ПСОВ е проектирана и изградена с хидравличен капацитет 24 000 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 112 000 еквивалент жители. Нейната надеждност се гарантира от съвременни съоръжения от ново поколение и пълна автоматизация на технологичните процеси.
В рамките на договора бе извършено проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, чрез прилагане на най-добрите инженерни практики за гарантиране на екологосъобразно управление на отпадъчните води.
1. По пътя на водата бяха реконструирани и модернизирани следните съоръжения:
• Преливник с бай-пас, нови решетки в сграда, нов аериран пясъкомаслозадържател (АПМЗ), класификатор за пясък и сито за плаващи към АПМЗ, автоматичен пробовземачен апарат;
• Монтаж на нов дебитомер след АПМЗ;
• Реконструкция и преоборудване на разпределително устройство (РУ) към първични радиални утаители (ПРУ);
• Цялостна реконструкция на ПРУ.
• Оборудване за дрениране на ПРУ при използване на някой от утаителите като задържателен резервоар;
• Нови Биобасейни – проектирани за работа в режим за биологично отстраняване на въглерод, азот и фосфор;
• Реконструкция на сграда въздуходувки – преоборудване с монтаж на нови въздуходувки;
• Реконструкция на съществуващо РУ към вторични радиални утаители (ВРУ);
• Цялостна реконструкция на 3 бр. съществуващите ВРУ;
• Изграждане на 1 бр. нов вторичен радиален утаител с наклонено дъно.
• Реконструкция на калови шахти за регулирана рециркулация към ВРУ;
• Реконструкция на контактен резервоар;
• Реагентно стапанство (в нова сграда) - за железен трихлорид и натриев хипохлорид;
• Инсталация за обезмирисяване на замърсен въздух от сгради където е необходимо;
• Лабораторно оборудване и КИП за води;
2. По пътя на утайките бяха реконструирани и модернизирани следните съоръжения:
• Нова ПС за първична утайка;
• Реконструкция на съществуваща шнекова ПС за рециркулираща активна утайка (РАУ) и излишна активна утайка (ИАУ) – ремонт и подмяна на помпи и оборудване;
• Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за уплътняване самостоятелно на ИАУ или на първична утайка и ИАУ;
• Изграждане на нови метантанкове (МТ) – 2 бр;
• Изграждане на нова обслужваща сграда към метантанкове – включително механични сгъстители за ИАУ, калонагреватели, помпи за обслужване на МТ, инсталация за обезводняване на изгнила утайка с декантерни центрофуги;
• Изграждане на цех (в нова сграда) за утилизация на биогаз – включително газови водогрейни котли, КО-генератори;
• Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за акумулиране, уплътняване и хомогенизиране на изгнила утайка след МТ;
• Изграждане на нов газхолдер за биогаз, газодувка за биогаз след газхолдера; инсталация за десулфоризация на биогаза.
• Монтаж на нов автоматично действащ факел за биогаз;
• Лабораторно оборудване и КИП за утайки;

Новата станция на Добрич разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори - електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на станцията.
Извършен бе основен ремонт на лабораторията, където се осъществява ежедневен контрол на пречистената отпадъчна вода, чрез автоматична пробовземаща станция на изход. Въведена бе пълна диспечеризация и автоматизация за обезпечаването на надежден мониторинг и лесна експлоатация на всички технологични процеси. Днес Добрич разполага с екологосъобразна и модерна станция за пречистване на отпадъчните води, проектирана и изпълнена съгласно най-добрите инженерни практики, в пълно съответствие с екологичните стандарти.

Последна актуализация : 28.09.2020г.