Води

A A A

Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси. Водоснабдяването на града се извършва от сондажи и каптажи, разположени предимно около града и групирани в 8 помпени станции с общ обем около 51840-54432 m3/дн (600-630 l/s). Използват се води от сарматския и малм-валанжския водоносни хоризонти. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели, /ДВ, бр.30/01г./ те се подлагат само на хлориране. Водоизточниците са в режим на постоянна експлоатация. Около всеки от тях е изграден пояс І на СОЗ. Контролът на водоразпределителната система е компютъризиран.

Контролът върху качеството на питейната вода се извършва от „Регионална здравна инспекция – Добрич“. Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населеното място. Пробите се изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, pH, окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди) и микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и коли форми).

От Община град Добрич с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода е изпълнен "Интегриран Проект за Подобряване на водния Сектор в град Добрич - Фаза I", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Реконструираната Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) е проектирана и изградена с хидравличен капацитет 24 000 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 112 000 еквивалент жители. Нейната надеждност се гарантира от съвременни съоръжения от ново поколение и пълна автоматизация на технологичните процеси.

В рамките на договора бе извършено проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, чрез прилагане на най-добрите инженерни практики за гарантиране на екологосъобразно управление на отпадъчните води.

1. По пътя на водата са реконструирани и модернизирани следните съоръжения:
 • Преливник с бай-пас, нови решетки в сграда, нов аериран пясъкомаслозадържател (АПМЗ), класификатор за пясък и сито за плаващи към АПМЗ, автоматичен пробовземачен апарат;
 • Монтаж на нов дебитомер след АПМЗ;
 • Реконструкция и преоборудване на разпределително устройство (РУ) към първични радиални утаители (ПРУ);
 • Цялостна реконструкция на ПРУ.
 • Оборудване за дрениране на ПРУ при използване на някой от утаителите като задържателен резервоар;
 • Нови Биобасейни – проектирани за работа в режим за биологично отстраняване на въглерод, азот и фосфор;
 • Реконструкция на сграда въздуходувки – преоборудване с монтаж на нови въздуходувки;
 • Реконструкция на съществуващо РУ към вторични радиални утаители (ВРУ);
 • Цялостна реконструкция на 3 бр. съществуващите ВРУ;
 • Изграждане на 1 бр. нов вторичен радиален утаител с наклонено дъно.
 • Реконструкция на калови шахти за регулирана рециркулация към ВРУ;
 • Реконструкция на контактен резервоар;
 • Реагентно стапанство (в нова сграда) - за железен трихлорид и натриев хипохлорид;
 • Инсталация за обезмирисяване на замърсен въздух от сгради където е необходимо;
 • Лабораторно оборудване и КИП за води;
2. По пътя на утайките са реконструирани и модернизирани следните съоръжения:
 • Нова ПС за първична утайка;
 • Реконструкция на съществуваща шнекова ПС за рециркулираща активна утайка (РАУ) и излишна активна утайка (ИАУ) – ремонт и подмяна на помпи и оборудване;
 • Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за уплътняване самостоятелно на ИАУ или на първична утайка и ИАУ;
 • Изграждане на нови метантанкове (МТ) – 2 бр;
 • Изграждане на нова обслужваща сграда към метантанкове – включително механични сгъстители за ИАУ, калонагреватели, помпи за обслужване на МТ, инсталация за обезводняване на изгнила утайка с декантерни центрофуги;
 • Изграждане на цех (в нова сграда) за утилизация на биогаз – включително газови водогрейни котли, КО-генератори;
 • Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за акумулиране, уплътняване и хомогенизиране на изгнила утайка след МТ;
 • Изграждане на нов газхолдер за биогаз, газодувка за биогаз след газхолдера; инсталация за десулфоризация на биогаза.
 • Монтаж на нов автоматично действащ факел за биогаз;
 • Лабораторно оборудване и КИП за утайки;

Новата станция на град Добрич разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори - електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на станцията.

Извършен е основен ремонт на лабораторията, където се осъществява ежедневен контрол на пречистената отпадъчна вода, чрез автоматична пробовземаща станция на изход. Въведена бе пълна диспечеризация и автоматизация за обезпечаването на надежден мониторинг и лесна експлоатация на всички технологични процеси. Днес Добрич разполага с екологосъобразна и модерна станция за пречистване на отпадъчните води, проектирана и изпълнена съгласно най-добрите инженерни практики, в пълно съответствие с екологичните стандарти.