Въздух

A A A

Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство територията на страната е разделена на шест Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) – Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен. Анализът на данните за качеството на атмосферния въздух (КАВ) се извършва по райони, като се отчита спецификата на всяко населено място, в което се извършва контрол.

Районът на Община град Добрич е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови частици (ФПЧ10). От началото на м. ноември 2008 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн над град Добрич се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) с EoI код BG0067A, към НАСЕМ. Автоматичната станция е разположена в жк „Добротица“, в непосредствена близост до ОУ „Хан Аспарух“. АИС е с непрекъснат режим на работа (24 часа), извършват се измервания на всеки 15 минути, а получените резултати се осредняват на един час съгласно изискванията на нормативната база. Нивото на ФПЧ10 се определя ежедневно, чрез автоматични анализатори с пробонабиране на прахови частици и последващо гравиметрично определяне.

В системата се контролират и основните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на атмосферния въздух.

Нивото на замърсяване на атмосферният въздух с вредни вещества се определя от големината на емисиите им; от техните химични и физични свойства; от характерните особености - релеф, озеленяване, начин на застрояване; от климатичните и метеорологични условия. 

Основните метеорологични явления, които благоприятстват натрупването на атмосферни замърсители и намаляват самопречистващата способност на атмосферата са:

  • голяма честота на тихо време, 
  • ниска средна скорост на вятъра,
  • значителен брой на дните с мъгла,
  • наличие на термични инверсии.

     

Общинската програма за намаляване на нивата и достигане съответните норми за ФПЧ10 е приета с Решение №44-6 от заседание на Общински съвет, проведено на 29 март 2011 година. На основание постъпили указания от МОСВ  с оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в програмата мерки за намаляване нивата на замърсяване с ФПЧ10 и установяване на конкретните причини, поради които не е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за ФПЧ10 е актуализирана. Актуализираната програма е с период на действие 2014 – 2017 г. и е приета с решение на Общински Съвет град Добрич №29-5 от 11 февруари 2014 г.

Във връзка с това, че на територията на Община град Добрич не са регистрирани превишения на нормата за съдържание на ФПЧ10, повече от 35 пъти в рамките на една календарна година, общинската програма не е актуализирана отново.

Норма

Период на осредняване

Стойност

Дата, към която нормата трябва да бъде спазена

1

2

3

4

Фини прахови частици (ФПЧ10)

Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве

24 часа

50 µg/m3ФПЧ10  (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година)

1.01.2005 г.

Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве

една календарна година

40 µg/mФПЧ10

1.01.2005 г.

 

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 на територията на гр. Добрич остава все така доста под установената норма, като този показател през 2019 г.  бележи леко занижение в сравнение с предходната година.

Не е установено превишаване на здравните норми при регистрираните средномесечни концентрации на ФПЧ10 на територията на общината, същите са отчетливо по-ниски от ПДК (50 μg/m3).

Сравнението с предходни години потвърждава тенденция към намаляване броя на дните с регистрирани среднодневни концентрации, превишаващи СДН от 50 μg/m3, като броят им  е доста под допустимия брой превишения за една календарна година.

Полезна информация относно качеството на атмосферния въздух е поместена на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда, в раздел Система за предоставяне на обществеността на информация за качеството
на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, на адрес: http://eea.government.bg/kav/.

Системата за предоставяне на обществеността на информация за качеството
на атмосферния въздух (КАВ) в реално време служи за представяне на данни, събирани и обработвани чрез Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Поради специализираният характер, естество и обществената значимост на този тип информация, системата служи за представянето й в лесноразбираем формат.

Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тези данни са предварителни, като подлежат на проверка за тяхната достоверност и верифициране. Окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишните бюлетини, издавани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).