Въпроси и отговори във връзка с гражданска регистрация (ГРОН)

A A A
 1. Къде се намира дирекция ГРОН?
 2. Документи по гражданско състояние – раждане, брак, смърт съставени в чужбина.
 3. Кой може да получи дубликат от удостоверение за раждане и брак или препис-извлечение от акт за смърт?
 4. Кой може да получи удостоверение за наследници?
 5. Кой може да получи документ въз основа на регистъра на населението – семейно положение, родствени връзки, правно ограничение, родени от майката деца и други?
 6. Как се извършва промяна на адресна регистрация?

 

 

 

1. Къде се намира дирекция ГРОН?

Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ (ГРОН) при Община град Добрич се намира на ул. „Любен Каравелов“ 6, след бивше кино Добрич, до пенсионерски клуб „Димят“.

Работното време е всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. без прекъсване.

В почивни и празнични дни от 08:30 до 16:30 ч. само за съставяне на смъртни актове.

Телефони за връзка с дирекцията 058603416 и 058603419

 

2. Документи по гражданско състояние – раждане, брак, смърт съставени в чужбина.

Актовете за раждане от чужбина се съставят в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.

Необходимите документи са:

 • оригинал на акт за раждане, издаден от чужд орган, с всички необходими заверки, в случай, че България няма подписан двустранен договор за правна помощ или конвенция;
 • при съществени различия в името, с което лицата са вписани в преписа от чужбина и в регистъра на населението в България, се представя документ, от който е видно, че имената са на едно и също лице;
 • заверено пълномощно от български нотариус или консулска служба на Р България в чужбина, в случай, че трето лице е упълномощено да състави акта в България.

Актове за граждански брак от чужбина се съставят в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата;

Необходимите документи са:

 • оригинал на акт за граждански брак, издаден от чужд орган, с всички необходими заверки, в случай, че България няма подписан двустранен договор за правна помощ или конвенция;
 • при съществени различия в името, с което лицата са вписани в преписа от чужбина и в регистъра на населението в България, се представя документ, от който е видно, че имената са на едно и също лице;
 • заверено пълномощно от български нотариус или консулска служба на Р България в чужбина, в случай, че трето лице е упълномощено да състави акта в България.

Актове за смърт, издадени в чужбина се съставят в общината по постоянния адрес на починалото лице.

Необходимите документи са:

 • оригинал на акт за смърт, издаден от чужд орган, с всички необходими заверки, в случай, че България няма подписан двустранен договор за правна помощ или конвенция;
 • при съществени различия в името, с което починалото лице е вписано в преписа от чужбина и в регистъра на населението в България, се представя документ, от който е видно, че имената са на едно и също лице.

 

3. Кой може да получи дубликат от удостоверение за раждане и брак или препис-извлечение от акт за смърт?

Удостоверение за раждане се издава на лицето, за което се отнася, на неговите родители/законните му представители;

Удостоверение за граждански брак се предоставя на страните по акта за сключен граждански брак;

Препис-извлечение от акт за смърт могат да получат наследниците на починалото лице.

Документите по гражданско състояние се издават и на трети лица.

 

4. Кой може да получи удостоверение за наследници?

Удостоверение за наследници се издава по последен постоянен адрес на починалото лице. Право да се снабди с такъв документ имат преките наследници.

Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от пряк наследник.

 

5. Кой може да получи документ въз основа на регистъра на населението – семейно положение, родствени връзки, правно ограничение, родени от майката деца и други?

Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители или на техните наследници.

Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно горепосочените лица.

 

6. Как се извършва промяна на адресна регистрация?

В дирекция ГРОН се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на град Добрич. За целта се попълва заявление за постоянен адрес и/или адресна карта за настоящ адрес.

За извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи:

1. документ за собственост;

2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;

3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа.

Постоянният и настоящият адрес се заявяват лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.