Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория

A A A

Заяви Е-услуга


Необходими документи:

- Искане за регистриране на строеж от четвърта категория или пета категория;

- Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

- Заверена заповедна книга;

- Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

- Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

- Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Технически паспорт на строежа съгласно чл.176а, чл.176б от ЗУТ;

- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

- Платена такса

- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа; Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7(седем) дни от постъпване на заявлението.

Цена на услугата, както следва:

Четвърта категория:

1.1.частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях /мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. - 200.00 лв./обект

1.2.жилищни сгради със средно застрояване /Н до 15м./ и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях - 400,00 лв./обект

1.3.смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях - 500,00 лв./обект

1.4.сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. - 500,00 лв./обект

1.5.амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 250,00 лв./обект

1.6.производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях - 800,00 лв./обект

1.7.градини и озеленени площи до 1 ха, вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни Урегулиран поземлен имот (УПИ) с капацитет от 50 до 100 паркоместа - 500,00 лв./обект

1.8.реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория:

-жилищни сгради 150,00 лв./обект

-в обществени сгради 250,00 лв./обект

-в производствени сгради 400,00 лв./обект

1.9. вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им - 150,00 лв./обект

1.10. строежи на инженерна инфраструктура

-за ел.захранване на обекти, за електронно съобщителни мрежи и съоръжения, за газификация

-трасе до 100 л.м. - 100,00 лв./л.м.

-трасе над 100 л.м.- 150,00 лв.км. но не повече от 2000 лв.

 

Пета категория:

2.1.жилищни сгради с ниско застрояване /Н до 10 м./ и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях- 150.00 лв./обект

2.2.смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 200.00 лв./обект

2.3.вилни сгради - 150.00 лв./обект

2.4.сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.

А/ до 50 кв.м. - 5 лв./кв.м

Б/ от 51 до 100 кв.м. - 300.00 лв.

В/ от 101 до 200 кв.м. - 400.00 лв.

Г/ от 201 до 500 кв.м. - 550.00 лв.

Д/ от 501 до 1000 кв.м. - 750.00 лв.

2.5.сгради за паркинг - гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа - 200.00 лв./обект

2.6.производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

А/ капацитет до 25 работни места - 300.00 лв./обект

Б/ капацитет от 25 до 50 работни места - 500.00 лв./обект

2.7.строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория - 80.00 лв./обект

2.8.реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория

А/ в жилищни сгради - 80.00 лв./обект

Б/ в обществени сгради

- до 100 кв.м. - 150.00 лв.

- от 101 - 500 кв.м. - 250.00 лв.

- от 501 -до 1000 кв.м - 400.00 лв.

В/ производствени сгради

- до 100 кв.м. - 200.00 лв.

- от 101 - 500 кв. м. - 300.00 лв.

- от 501 -до 1000 кв.м - 500.00 лв.

2.9 Строежи на инженерна инфраструктура

Ел. Захранване на строежи, Електронно съобщителни мрежи и съоръжения

-Трасе до 100 л.м. - 80,00 лв./обект

-Трасе над 100 л.м -100.00 лв./км., но не повече от 1500 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 01

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  

Файлове:

14:50:52, 1 Април 2024