Процедури по узаконяване на строежи, одобряване на проекти за узаконяване и издаване на удостоверение за търпимост във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

A A A

1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за извършени строежи, без строителни книжа, незаявени за
узаконяване по §184 от ЗИД на ЗУТ, изградени до 26 юли 2003 година;

2. Заявление за одобряване (съгласуване) на инвестиционни проекти, необходими за издаване на акт за узаконяване (за строежи, изградени до 26.07.2003г.) на основание §127, ал.8 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията;

3. Заявление за издаване на акт за узаконяване на незаконни строежи, след одобряване на Инвестиционни проекти (за строежи, изградени до 26.07.2003г.), наоснование §127, ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията;

4. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал. 1 (за строежи, изградени до
07.04.1987 г.) и § 127, ал. 1 (за строежи, изградени до 31.03.2001г.) от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията;

Заявленията се приемат на работно място №7
«Устройство на територията» в Центъра за услуги и информация.

Файлове: