2112 Издаване на разрешениe за строеж и акт за узаконяване

A A A

Заяви Е-услуга


Необходими документи:

- Заявления по образец според вида на исканата услуга;

1. Заявление за издаване на разрешение за строеж (РС);

2. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж (РС);

3. Заявление за издаване на акт за узаконяване;

4. Заявление за одобряване на инвестиционен проект за издаване на акт за узаконяване;

5. Заявление - декларация за извършени строежи, без строителни книжа;

6. Унифицирано заявление за услуга: 2112 "Издаване на разрешение за строеж"

- Скица - виза за проектиране;

- Три копия от инвестиционния проект (заснемане за узаконяване) с обхват и съдържание, определени с Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- архитектурна;

- конструктивна (конструктивно заключение);

- становища по части В и К, Ел., ОВК, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

- Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;

- Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория;

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:

а) чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:

- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта – при обект на първия или на полуподземния етаж;

- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта – при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал. 4;

б) чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване - освен съгласията по чл. 38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;

в) чл. 183, ал. 1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот– договор в нотариална форма с останалите собственици ;

г) чл. 183, ал. 2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда –етажна собственост –договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;

- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗУТ;

- Други

- Квитанция за платена такса.

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен

Цена на услугата, както следва:

-за сгради от І до ІІІ категория - 0.004 от строителната стойност, т.е. не по-малко от 900 лв./кв.м - РЗП (м2) х900 лв. х 0,004

-за сгради от ІV категория - 0.003 от строителната стойност, т.е не по-малко от 800 лв./кв.м. - РЗП (м2) х800 лв. х 0,003

-за сгради от V категория - 0.002 от строителната стойност, т.е не по-малко от 600 лв./кв.м. - РЗП (м2) х600 лв. х 0,002

-за сгради от VІ категория - 0.002 от строителната стойност, т.е не по-малко от 200 лв./кв.м. - РЗП (м2) х200 лв. х 0,002

-техническа инфраструктура

до 20 л.м., "кв.м" - 50 лв./обект;

над 20 л.м., "кв.м" - 50 лв. + 20 лв. за всеки следващ участък от 100 м. (кв.м)

-за огради:

за леки (прозирни) огради - 0.50 лв./л.м. (не по-малко от 20.00 лв.)

за масивни - 1,00 лв./л.м. (не по-малко от 40.00 лв.)

-отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти - 25.00 лв.

-за преустройство, смяна на предназначение, ремонт на сгради, покрити тераси и самостоятелни сенници и др. от този характер, независимо от категорията - 0.003 от строителната стойност, т.е не по-малко от 200 лв./кв.м. - РЗП (кв.м.) х 200.00 лв. х 0,003 лв.

-за смяна на предназначение без извършване на СМР, покрити тераси, самостоятелни сенници и др. - 50.00 лв./обект

-за остъкляване на балкони и лоджии - 20.00 лв.

-за презаверяване на разрешения за строеж,,съгласно изискванията на чл. 153, ал. 4 от Закона за устройство на територията - 50 % от цената по общия ред

- за монтаж на сградни газови инсталации:- 4 на 1000 от стойността на обекта в лв./обект

- ж.р. конструкция, базова станция, мачтов трафопост, табло за оптична точка, трансформатори и др. съоръжения и инсталации за комуникационни и разпределителни мрежи – върху терен- 600 лв./бр.; - върху покрив на сграда или наето помещение – 400 лв./бр.

- за вписване на изменения в издадено разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения по чл.154, ал.5 от ЗУТ в частта на предложените изменения – изчислява се за съответния вид обект по т.14 в обхвата на конкретното изменение

- за акт за узаконяване - 3 по цената на разрешението за строеж.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 01

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  

Файлове:

13:12:09, 1 Април 2024