2083 Издаване на виза за проектиране

A A A

Заяви Е-услуга


Заяви е-услуга чрез Административната информационна система на Община град Добрич

 

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Документ за собственост;

- Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:

а) чл. 38, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:

- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите- при обект на първия или на полуподземния етаж №...../..............г.;

- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта - при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал. 4 №...../.........г.;

б) чл. 39, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване - освен съгласията по чл. 38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №....../...............г.;

в) чл. 183, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот- договор в нотариална форма с останалите собственици ;

г) чл. 183, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при надстрояване или пристрояване на сграда -етажна собственост -договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;

- Квитанция за платена такса.

Срок за извършване на услугата:

14 дни от постъпване на заявлението.

Цена на услугата: 30.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 01

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF 

Община град Добрич предоставя услугата по електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация:

Файлове:

09:38:04, 1 Април 2024