2054 Одобряване на инвестиционен проект

A A A

Заяви Е-услуга


Необходими документи:

- Заявления по образец;

1. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект;

2. Заявление за издаване на разрешение за строеж (РС);

3. Унифицирано заявление за услуга 2054 "Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж"

- Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;

- Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3; чл.41, ал.2; чл.50; 51; 59; 133,ал.6 и чл.134,ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

- архитектурна;

- конструктивна (конструктивно заключение);

- геоложки доклад;

- трасировъчен план и вертикална планировка;

- инсталационни проекти за В и К, Ел., ОВК, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (записки по части В и К, Ел., ОВК, при идейни проекти);

- план за безопасност и здраве (ПБЗ);

- технологична;

- пожарна безопасност;

- енергийна ефективност;

- озеленяване и дендрология.

4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);

5. Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;

6. Предварителна оценка на идейния инвестиционен проект за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;

7. Оценка за съответствието на част “Конструктивна”, извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;

8. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;

9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

10. Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:

а) чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:

- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта – при обект на първия или на полуподземния етаж

- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта – при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал. 4

б) чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване - освен съгласията по чл. 38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти

в) чл. 183, ал. 1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот– договор в нотариална форма с останалите собственици ;

г) чл. 183, ал. 2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда –етажна собственост –договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;

11. Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗУТ

- Квитанция за платена такса.

Срок за извършване на услугата: 1 (един) месец от датата на подаване на заявлението.

Цена на услугата, както следва:

1. С предварителна оценка /издавана от ОЕСУТ по чл. 143, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)/, за съответствие с предвижданията на Подробен устройствен план (ПУП), с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията на строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:

От първа до трета категория - 1000.00 лв/обект

Четвърта категория

а/ частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях; - 15.00, но не повече от 1500 лв./м.л.

б/ жилищни сгради със средно застрояване Н до 15.00 метра и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 250.00 лв./обект

в/ смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 300.00 лв./обект

г/ сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 500.00 лв./обект

д/ производствени сгради с капацитет от 50 до 100 места и съоръженията към тях 200.00 лв./обект

е/ паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар 100.00 лв./обект

ж/ реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

150.00 лв./обект

з/ вътрешни преустройства на сградите от І до ІII категория, с които не се засяга конструкцията им 200.00 лв./обект

Пета категория

а/ смесени сгради, ниско застрояване с Н до 10 метра 150.00 лв./обект

б/ сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители 200.00 лв./обект

в/ производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях 150.00 лв./обект

г/ строежи на допълващото застрояване, извън тези по служебно съгласуване и от VІ категория 100.00 лв./обект

д/ реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория 150.00 лв./обект

1.С оценка, извършена като комплексен доклад от консултант за съответствие с предвижданията на подробен устройствен план (ПУП), с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:

За обекти І категория 200.00 лв./обект

За обекти ІІ категория 150.00 лв./обект

За обекти ІІІ категория 100.00 лв./обект

За обекти ІV категория 80.00 лв./обект

За обекти V категория:

с РЗП до 50 кв.м. 30.00 лв./обект

с РЗП над 50 кв.м. 60.00 лв./обект

2. Одобряване на инвестиционни проекти за доброволна делба на сграда по чл. 202 от Закон за устройство на територията (ЗУТ):

до 100 кв.м. 30.00 лв./обект

от 100 до 500 кв.м. 50.00 лв./обект

от 500 до 1000 кв.м. 120.00 лв./обект

над 1000 кв.м. 200.00 лв./обект

3. Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 154, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) 50% от таксата за съответната категория.

4. За повторно и всяко следващо разглеждане за одобряване на инвестиционен проект - 20.00 лв. на проект

 

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 01

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  

Файлове:

09:45:43, 1 Април 2024