Траурни ритуали

A A A

Общинско предприятие Обреден дом е създадено с решение № 32 от 30 март 2010 г. на Общински съвет град Добрич и започва дейността си считано от 01 януари 2011 г. като второстепенен разпоредител към Община град Добрич.

Предмета на дейност на предприятието е обособен в две направления:

Траурна дейност

 

Вечно жив си остава човека, щом в житейската своя пътека в светлина е вървял, щом с достойни дела е живял…………

 

 1. Управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост.
 2. Водене на регистър на гробните места и събиране и отчитане на таксите за гробоползване по ЗМДТ.
 3. Организация и извършване на услуги, свързани с траурни обреди –погребения и възпоменания, а именно:
 • изкопаване на гробните места,
 • абонаментно поддържане на гробни места
 • превоз с катафалка,
 • доставка на ковчези,
 • граждански ритуал,
 • изработване на некролози – цветни и черно-бели,
 • ползване на витрина за поставяне на некролози,
 • изработване на портрети,
 • надпис на кръст / табелка,
 • предоставяне на помещение за престой на покойници,
 • предоставяне на хладилна камера,
 • почистване на гробни места
 • ползване на зала за траурни церемонии и за възпоменания,
 • осигуряване на всички стоки и аксесоари необходими за погребение и възпоменание.

 

Цените на услугите, предоставяни от предприятието са регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, в частта за услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.

Предприятието разполага с кухненски блок и възпоменателни зали. При желание от Ваша страна организираме приготвяне на храна с продукти от предприятието или на ишлеме, както и подавки за организираните траурни и възпоменателни церемонии.

 

Всички стоки, които предприятието предлага са доставени от възложители по сключени договори след процедури по ЗОП и се продават на доставни цени.

 

Необходими документи за регистриране на погребение:

 1. Съобщение за смърт, издадено от медицинско заведение.
 2. Лична карта на покойника.
 3. Акт за смърт /ако има издаден такъв/.
 4. При издаден от чужбина акт за смърт е необходимо същият да бъде преведен на български език и легализиран от външно министерство.

 

За организиране на погребение и информация:

тел. 058 / 604404, 0887 / 354600

Всеки ден /вкл. почивни и празнични дни/ от 8,00 до 16,30 часа

Таксите за гробоползване са регламентирани в чл.44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, а именно:

РАЗДЕЛ VІ, Такси за гробни места, Чл. 44.(изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.)(1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

За 15 години – 25 лева

За вечни времена – 130 лева

За семейни гробни места – 250 лева

За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

ОП Обреден дом Ви предлага примерни варианти за погребение, както и възможности на избор извън тях:

Вариант 1

1.Изкопаване на нов гроб

2.Ковчег фазер

3.Кръст

4.Надпис на кръст

5. Погребален комплект

6. Превоз с катафалка в града

7. Граждански ритуал в зала

8.Некролози-черно бели 5 броя

9.Черно бял портрет

10.Рамка за поставяне на портрет

11.Фенер

12.Венец

13. Църковни свещи – 50бр.

14. Свещ бой 1бр.

 

Обща приблизителна стойност : 470 лв.

 

Вариант 2

1. Изкопаване на нов гроб

2.Ковчег МДФ

3. Кръст

4.Надпис на кръст

5.Погребален комплект

6.Граждански ритуал в зала

7.Хладилна камера-

8. Стая за престой -

9. Превоз с катафалка

10. Некролози – цветни 5бр.

11.Цветен портрет

12. Рамка за поставяне на портрет

13. Фенер

14. Венец

15. Църковни свещи 50бр

16. Свещ бой 1бр

 

Обща приблизителна стойност: 650,00 лв.