Транслитериране на българския език с латински букви по проект "Разбираема България"

A A A

Система за транслитериране от българска кирилица на латиница

За проекта „РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ"

През последните десетилетия някои от българските букви се предават по повече от три, четири или пет начина - т.е. в различни текстове от различни автори три, четири или пет латински букви се използват едновременно за обозначаване на една български буква.

Проектът РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е отговор на необходимостта да се уеднакви тази твърде разнообразна и често затрудняваща общуването съвременна практика при транслитериране на български собствени имена с латински букви. Системата за транслитериране беше предложена на обсъждане пред широк кръг от съвременното българско общество: освен представители от всички университети и висши училища, в дискусията участваха и представители на писателските и преводаческите съюзи, на държавните български институции, на медиите.

В рамките на проекта РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е апробирана системата за транслитериране на български собствени имена, правилата и неизбежните изключения. Конструирана е база данни от собствени имена. Създадено е web-базирано приложение, което позволява коректно да се транслитерират български собствени имена от кирилица на латиница и обратно. Транслитерацията на имената на географските обекти (градове, села, планини, реки, езера, местности, върхове...) и на имената на обекти в населените места (улици, булеварди, паркове, градини, паметници...) има задължителен характер. Транслитерацията на личните, бащините и фамилните имена има пожелателен характер.

Проектът РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е финансиран от Министерството на държавната администрация и административната реформа . Реализиран е от екип сътрудници на Института за български език при Българската академия на науките - от Секцията за съвременен български език (направление "Езикова култура и езикова политика") и от Проблемната група за стандартизиране на собствени имена. В началния етап от разработването на проекта участваха и сътрудници от Секцията за компютърна лингвистика и от Информационния център при Института за български език.

Система за транслитериране
 

Българска кирилица

Латинска версия

Главна буква/букви

Малка буква/букви

Главна буква/букви

Малка буква/букви

А

а

A

a

Б

б

B

b

В

в

V/U

v/u

Г

г

G

g

Д

д

D

d

Е

е

E

e

Ж

ж

Zh

zh

З

з

Z

z

И

и

I

i

Й

й

Y

y

К

к

K

k

Л

л

L

l

М

м

M

m

Н

н

N

n

О

о

O

o

П

п

P

p

Р

р

R

r

С

с

S

s

Т

т

T

t

У

у

U

u

Ф

ф

F

f

Х

х

H

h

Ц

ц

Ts

ts

Ч

ч

Ch

ch

Ш

ш

Sh

sh

Щ

щ

Sht

sht

Ъ

ъ

A

a

Ь

ь

Y

y

Ю

ю

Yu

yu

Я

я

Ya

ya

 

Специфични буквени съчетания

В съвременния български стандартен език се използват и специфични буквени съчетания, някои български букви се предават чрез латински буквени съчетания, а някои латински букви и буквени съчетания обозначават едновременно две български букви или буквени съчетания.

Българска кирилица

Латинска версия

Главна буква/букви

Малка буква/букви

Главна буква/букви

Малка буква/букви

А/Ъ

а/ъ

A

a

В

в

V/U

v/u

Дж

дж

Dzh

dzh

Дз

дз

Dz

dz

Ев

ев

Ev/Eu

ev/eu

Й/Ь

й/ь

Y

y

Ц/Тс

ц/тс

Ts

ts

Йо

йо

Yo

yo

Ш/Сх

ш/сх

Sh

sh

Ьо

ьо

Yo

yo

 

Предаване на някои имена по традиция

Собственото име България се предава по традиция като Bulgaria.
Също по традиция буквеното съчетание -ия в края на собствените имена и в края на думите, които са използвани като собствени имена, се предава с латинските букви -ia: София (Sofia), Македония (Makedonia), Тракия (Trakia), Малкия дъб (Malkia dab), Синия вир (Sinia vir) и т.н.
Когато не е в края на собствено име или в края на дума, използвана като собствено име, съчетанието -ия- се предава като -iya- : Диана (Diana) и Дияна (Diyana), Мариян (Mariyan), Кръстьо Българията (Krastyo Balgariyata) и т.н.


База данни

Базата данни е конструирана специално за проекта „Разбираема България" в Института за български език при БАН с активното съдействие на Министерството на държавната администрация и административната реформа, на областните центрове в страната, със съдействието и на Datamap.
Базата данни съдържа имената на над 140 000 обекта (имена на географски обекти, имена на улици, площади, паметници, квартали и пр.), както и използваните днес лични, бащини и фамилни имена на хора.
Базата данни съдържа както пълни собствени имена, така и някои съкращения с оглед на актуалната обществена практика.
Базата данни предоставя препоръчителна форма на дадено собствено име на географски обект (местност, населено място, река, планина, връх и т.н.) или на обект в населено място (улица, площад, паметник и т.н.) в случаите, когато даденото име се среща в повече от един вариант. За препоръчителна форма най-често е избран по-краткия вариант.
Базата данни съдържа транскрибирани чуждоезикови собствени имена, използвани като български собствени имена за наименуване на различни обекти в населените места: улици, паметници и др. Според приетите правила тези имена не се транслитерират, а се предават съобразно правописа им в езика, от който са заети. Имената от езиците, които използват версия на латинската азбука (напр. английски, френски, полски), се предават в оригиналния им правопис. Имената от езиците, които не използват версия на латинската азбука, се предават според приетата в езика система за транслитерация или според най-разпространения вариант.
Базата данни не съдържа такива собствени имена, които по установена общоприета практика не се транслитерират, а се превеждат: напр. имената на държавните институции.
Базата данни съдържа собствени имена на хора (лични, бащини и фамилни) и имена на обекти в населени места във форма, приета в съвременната книжовноезикова практика. Собствените имена на географските обекти от национално значение са представени във формата, приета в съвременния стандартен език. Собствените имена на местности, реки, гори, хълмове и т.н. от регионално значение са представени във разпространения в съответната област вариант.

Повече подробности може да се намерят на електронния адрес:
http://transliteration.mdaar.government.bg/database  


Речник на наименованията на обектите

Не малка част от собствените имена съдържат като своя част топонимични термини. Таблицата по-долу съдържа тези от тях, които са най-често използвани, и английския им превод.

aкадемия / акад.

akademia

academy

aквариум

akvarium

aquarium

алея /ал.

aleya / al.

alley

баня (бани)

banya (bani)

public baths

библиотека / библ.

biblioteka / bibl.

library

било

bilo

ridge

блато

blato

marsh

булевард / бул.

bulevard / bul.

boulevard

бюст

byust

bust

бюст паметник

byust pametnik

bust monument

валог

valog

hollow

вила

vila

villa

вилна зона

vilna zona

villa zone

висше училище

visshe uchilishte

higher school

вододел

vododel

water shed

водопад

vodopad

waterfall; falls, cascade

врата

vrata

gates

връх

vrah

peak

възвишение

vazvishenie

eminence, height

вълнолом

valnolom

breakwater

галерия

galeria

gallery

гара

gara

station

град / гр.

grad /gr.

town, city

градина

gradina

garden

гробище

grobishte

cemetery

дворец

dvorets

palace

делфинариум

delfinarium

dolphinarium

джамия

dzhamia

mosque

долина

dolina

valley

дол

dol

ravine

дом

dom

home, house

дом паметник

dom pametnik

memorial house

езеро (езера)

ezero (ezera)

lake (lakes)

ждрело

zhdrelo

gorge

жилищен блок /жил. блок

zhilishten blok / zhil. blok

block (of flats)

жилищен дом / жил. дом

zhilishten dom / zhil. dom

home, house; residential building, flat (BE), apartment (AE)

жилищен комплекс / ж.к.

zhilishten kompleks / zh.k.

housing estate

жилищна зона

zhilishtna zona

residential zone

зала

zala

hall

залив

zaliv

bay, gulf

зона

zona

zone

извор (извори) /изв.

izvor (izvori) / izv.

spring, springs

канал

kanal

canal, channel

квартал

kvartal

district

кино

kino

cinema, (BE), movie theater (AE)

клисура

klisura

ravine, gorge

колиби

kolibi

huts

колония

kolonia

colony, settlement

комбинат

kombinat

combine

комплекс

kompleks

complex

конак

konak

resting place; town-hall

котловина

kotlovina

hollow

крепост

krepost

fortress

кула

kula

tower

културен дом

kulturen dom

cultural centre

курорт

kurort

resort

къща

kashta

house

къща музей

kashta muzey

museum house

лагуна

laguna

lagoon

лично име

lichno ime

first name

мавзолей

mavzoley

mausoleum

магистрала

magistrala

highway

манастир

manastir

monastery

махала

mahala

neighbourhood

местност

mestnost

area

микроязовир

mikroyazovir

small dam

минерални бани

mineralni bani

mineral baths

младежки дом / мл. дом

mladezhki dom / ml. dom

youth centre

могила

mogila

hill

мост

most

bridge

музей

muzey

museum

находище

nahodishte

deposit (ore deposit); field (coal field)

низина (низини)

nizina (nizini)

lowland, lowlands

нос

nos

cape

област

oblast

region

общежитие

obshtezhitie

hostel

окоп

okop

trench

остров

ostrov

island

паметник

panetnik

monument

параклис

paraklis

chapel

парк

park

park

пещера

peshtera

cave

пирамиди

piramidi

pyramids

планина

planina

mountain

плато

plato

plateau

площад

ploshtad

square, circus

поле

pole

field

полуостров

poluostrov

peninsula

природна забележителност

prirodna zabelezhitelnost

natural landmark

пролом

prolom

gorge

пропаст

propast

precipice

проход

prohod

pass

район

rayon

district

резерват

rezervat

reserve

река

reka

river

рид (ридове)

rid (ridove)

hill, hills

римска вила

rimska vila

Roman villa

римски път

rimski pat

Roman road

ротонда

rotonda

rotunda

сграда

sgrada

building

седловина

sedlovina

saddle, col

село / с.

selo / s.

village

скала (скали)

skala (skali)

rock, rocks

скални мостове

skalni mostove

rock bridges

стадион

stadion

stadium

стена

stena

wall

театър

teatar

theatre

улица

ulitsa

street

фамилно име

familno ime

family name

форт

fort

fort

хан

han

inn

хижа

hizha

hut

хоспис

hospis

hospice

храм

hram

temple

храм паметник

hram pametnik

memorial church

хълм (хълмове)

halm (halmove)

hill, hills

хълмиста ивица

halmista ivitsa

hilly strip (of land)

циркус

tsirkus

circus

църква

tsarkva

church

чешма

cheshma

drinking fountain

читалище

chitalishte

community centre

шелф

shelf

shelf

язовир

yazovir

dam