Текущи проекти

A A A

Последна актуализация 24.03.2023 г.

Проект Кратко описание Управляващ орган/ № на договор Обща стойност в лева Период на изпълнение

„Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“

 

Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомага Община град Добрич в прилагането на интегрирани мерки, свързани с отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, в частта за насочването от общините за ползване на социални услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” 269 574 лв. 2023-2025г.
„Грижа в дома в Община град Добрич“ Предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания, на 321 лица, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане в домашна среда. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 1 715 250,66 лв. 2023 г.

"Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка"

Изграждане на спортна площадка с комбинирана спортна настилка за волейбол и лека атлетика в двора на СУ "Св. Климент Охридски"

"Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища" -2022 г.

МОН

 

205 462,33 лв., от които 86 700,00 лв. БФП и 118 762,33 лв. съфинансиране от СУ " Св. Кл. Охридски"

2022 г.

-2023 г.

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени. Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004

706 728.84 лв.

2022 г.

-2024 г.

"Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община гр. Добрич "

Извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР- ученическо общежитие гр. Добрич, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021

Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

1 811 823,41 лв.

2022 г.

-2023 г.

Областен информационен център-Добрич 2022-2023 г.

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Добрич за периода 2022-2023 г.

ЕСФ/ОПДУ 2014-2020/Процедура BG05SFOP001-4.007 - Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023

250 000 лв.

2022 г.

-2023 г.

Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" Oбновяване на зала "Добрич" - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0009-С01 "

2 334 130,22 лв. 06.2021г. 06.2023 г.
Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility – EUCF) Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане в размер до 60 000 евро за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз

Програма „Хоризонт 2020“

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньора: Energy cities (водещ партньор), Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE.

117 000 лв.

2021 г. - 2023 г.
Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон. Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР. 110 927,55 лв.

2021 г.

-2023 г.

„Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ гр. Добрич“ Изграждане на нова, двуетажна сграда с капацитет 100 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“

МОН

1 979 800 лв.

2020 г.

-2024 г.

Проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи все още възможност за пълна самостоятелност, поради липса на доходи и заетост. БФП BG05M9OP001-2.2019 “ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР 172 743,20 лв. 03.2020 г.- 12.2023 г.
„Младежки център Добрич – Вашето днес" Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв.

2020 г.

-2023 г.

"Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" Проектът предвижда, в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика, Система за управление на обществения транспорт, цялостна реконструкция на бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на градския транспорт. Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 8 183 546 лв.

2020 г. -

2023 г.

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци. ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01 109 725 200, 18 лв. 2016 г. - 2024 г.
Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161,40

лв.

2016 г. - 2023 г.

"За равен шанс на децата"

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие.

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 613 129, 63 лв.

2016 г. –

2023 г.

”Приеми ме 2015” Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

н/п

2015 г. -

2022 г.