Текущи проекти

A A A

Последна актуализация 5.07.2024 г.

Проект Кратко описание Управляващ орган/ № на договор Обща стойност в лева Период на изпълнение
         
"Основен ремонт и модернизация на Дом за стари хора - Добрич"

Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора - Добрич 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ BG-RRP-11.010   Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора  5 433 088,39 лв. 20 месеца
„Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване“

Проектното предложение предвижда да се изпълни енергийно обновявне на сграда за администартивно обслужване и за култура, находяща се на адрес пл. "Независимост" № 7,    в т.ч. СМР, предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата с оглед некомпрометиране на предвидените ЕСМ по проекта и за подобряване на съществуващата достъпна архитектурна среда.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване

5 406 796,01 лв. 30 месеца
Интегрирани мерки за екологосъобразна мобилност Проектът предвижда да разшири обхвата на интегрираните мерки, изпълнени по предходен проект,  като следва екологични подходи и принципи при въвеждането им в транспортната инфраструктура с цел постигане на климатичните цели, поставени пред членовете на Европейския съюз. Проектът се изпълни в партньорство с оператор на обществена услуга и вътрешен оператор " Градски транспорт Добрич" ЕООД и Община Добричка, с която се формира естествена функционална зона. Процедура BG-RRP-8.013 "Екологосъобразна мобилност" на Плана за възстановяване и устойчивост.  9 462 068,28 лв. 24 месеца
Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните - град Добрич Целта на проекта е чрез подкрепата по процедурата да се постави основата за надграждане на концепцията за развитие на Център за защита на природата и животните - град Добрич, като се разработят стратегически документи, които имат пряко отношение към функционирането и развитието на Център за защита на природата и животните - град Добрич, включително с осигуряването на адаптирана среда за всяко животно за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид.

Програма "Околна среда" 2021-2027

Приоритетна ос Биологично разнообразие

Процедура Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини

BG16FFPR002-3.007

 

198 540,90 лв. 11 месеца
„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №27 „Славейче“, град Добрич“ Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране образовтелната среда на детското заведение.

Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост

1 717 806,72 лв.

2024 г.   - 2025 г. 
„Модернизация на образователна инфраструктура по ПВУ - ОУ „Стефан Караджа“ Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране образовтелната среда на училището. Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 2 442 768,26 лв. 2024 г.   - 2025 г. 

 Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - КОМПОНЕНТ 1”

Компонент 1 е насочен към затвърждаване предоставянето на услугата „Приемна грижа“ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. 

 Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ КОМПОНЕНТ 1, ПРЧР

Изразходваните средства по проекта са в зависимост от броя на настанените в приемни семейства деца. 2024 г. 

Топъл обяд в Община град Добрич

Подпомагане чрез осигуряване на топъл обяд на 115 лица от следните целеви групи: - лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; - лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; - лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; - лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; - скитащи и бездомни лица; - лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Програма за храни и основно материално подпомагане

172 842,24 лв.

2022 г. - 2025 г. 
„Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция включва извършването на основен ремонт и реконструкция на сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие гр. Добрич /ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, който е ученическо общежитие и дейността му не се организира от училище/, находяща се на адрес ул. "Ал. Друмев Сивков" №3. Одобрен, предстои  сключване наДоговор по Процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ на Плана за възстановяване и устойчивост 7 671 391.25 лв.  2023 г. - 2025  г. 
„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №32 „Зорница“, град Добрич“ Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране образовтелната среда на детското заведение.

Одобрен, предстои сключване на Договор по Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост

1 996 009,50 лв. 2023 г. - 2025 г. 
„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №23 „Звездица“, град Добрич“ Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране образовтелната среда на детското заведение Одобрен, предстои сключване на Договор по Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 1 865 358,57 лв. 2023 г. - 2025  г.
„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Средно училище „Любен Каравелов“ град Добрич“ Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране образовтелната среда на училището. Одобрен, предстои сключване на Договор по Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 4 487 867,46 лв. 2023 г. - 2025 г.

Регенериране на общественото пространство чрез интегрирани градски спортни центрове за участие на младите граждани

(Re-Gen)

Проектът цели да подобри капацитета на местните заинтересовани страни за проектиране и прилагане на политики, практики и иновации за устойчиво градско развитие по интегриран начин, основан на участието на местната общност и социалното включване на младежите.

ПРОГРАМА УРБАКТ IV 2021-2027 

Община Верона, Италия – водеща организация
Център за бизнес иновации в Албасете, Испания
Държавно градско местно управление на Даугавпилс, Латвия
Община Вила До Конде, Португалия
Kapodistriaki Development S.A., Гърция
Община Пула, Хърватия
Община Добрич, България
Община Милано, Италия
Община Лежа, Албания

1 656 841, 88 лв.  31 месеца (07.2023 г. - 12.2025 г.)
„Рехабилитация и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на Община град Добрич“

Проектът предвижда реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление на част от системата за улично осветление на град Добрич, включваща четири главни пътни артерии: 1. бул. „25 Септември“; 2. бул. „Добруджа“; 3. бул. „Русия“ ; 4. ул. „Батовска“ - определени като „Градски артерии“, съгласно извършената категоризация на уличната мрежа на град Добрич.

Национален план за възстановяване и устойчивост

Приоритетни оси: Нисковъглеродна икономика
559 318,56 лв. 2023 г. -2025 г. 
„С грижа за децата на  Добрич“ С изпълнение на настоящото проектното предложение ще подкрепим и надградим дейността на успешно предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за ранно детско развитие.

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

Наименование на процедура

БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА
391 166,00 лв. 2023 г. - 2025 г. 
„Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“ Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомага Община град Добрич в прилагането на интегрирани мерки, свързани с отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, в частта за насочването от общините за ползване на социални услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Програма „Развитие на човешките ресурси“ Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” 269 574 лв. 2023 г. - 2025 г.
„Грижа в дома в Община град Добрич“ Предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания, на 321 лица, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане в домашна среда. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 1 715 250,66 лв. 2023 г.- 2024 г. 

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени. Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004

706 728.84 лв.

2022 г.

- 2024 г.

"Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община гр. Добрич "

Извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР- ученическо общежитие гр. Добрич, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021

Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

1 811 823,41 лв.

2022 г.

- 2023 г.

„Младежки център Добрич – Вашето днес" Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв.

2020 г.

- 2024 г.

Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility – EUCF)

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане в размер до 60 000 евро за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз

 

Програма „Хоризонт 2020“

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньора: Energy cities (водещ партньор), Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE.

117 000 лв.

2021 г. - 2023 г.
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“

Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци.

ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01

109 725 200, 18 лв.

2016 г. - 2024 г.