„Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция” в Домашен социален патронаж

A A A

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността
„Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция ”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност – Социални услуги за възрастни хора.
1.2. Цел на длъжността – технолога подпомага процеса по организиране на правилен режим на хранене, съобразно изискванията на Закона за здравето, Закона за храните и нормативните актове по прилагането им. Разработва месечни менюта. Организира и координира дейността в звено Кухня, Разносвачи на храна и Шофьори като контролира и координира цялостния процес на управление на приемане, съхраняване и производство на ястия по меню за потребителите на ДСП и крайни получатели по възложени проекти. Контролира и спазва санитарно-хигиенните изисквания в кухненския блок, експедиция, автомобилите и личната хигиена на кухненски персонал и разносвачи на храна. Контролира и спазва безопасните условия на труд.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование.
1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:
1.4.1. Средно образование от професионално направление: - „Хранителни технологии“, „Химични продукти и технологии“ и/или
1.4.2. Висше образование със специалност от следните професионални направления:
- Област „Природни науки, математика и информатика“, с професионално направление – „Биологически науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления“
- Област „Технически науки“ с професионално направление – „Биотехнологии“ и „Хранителни технологии“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“
1.5. Години професионален опит – Професионалният опит в сферата на хранително-вкусовата промишленост е предимство.
1.6. Допълнителни изисквания – Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с възрастни хора. Да имат желание и мотивация за работа. Компютърна грамотност с МС Office, комуникативна компетентност, творчески интереси, новаторско отношение към труда и умение за работа в екип.
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в „Домашен социален патронаж“, кв. ”Лозята”, ул. ”Първи път” №2, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.
Тел. за контакти: 058/601686, 058/602259.
4. Краен срок за подаване на документите - до 24.04.2024 г. включително.
5. Етапи на подбора
      5.1. Подбор по документи
      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  във връзка с чл. 70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Домашен социален патронаж.

Последна промяна: 16:49:34, 12 Април 2024
Свали в pdf