Социален работник в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания

A A A

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания

Център за социална рехабилитация и интеграция

 обявява свободно работно място за длъжността „ Социален работник”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Социални услуги за лица с увреждания;

1.2. Цел на длъжността: Участва в реализирането на всички дейности за постигане целите на ЦСРИ и за качествено предоставяне на услугите на потребителите. Води личните досиета на потребителите на социални услуги; изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади, участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на индивидуални оценки и планове; информира и консултира професионално родителите и потребителите; поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др. по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на социалната услуга.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Висше, степен „бакалавър“, „магистър“.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалности от професионално направление „Социални дейности“ от област „Социални, стопански и правни науки“; и/или специалности от област „Педагогически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

1.5. Години професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит в областта;

1.6. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания, компютърна грамотност.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5.  Други – при необходимост.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра”,  ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа.

           Лице за контакти:

             Албена Донева – Директор КСУПЛДУ „Палитра“ тел: 0884 311448;

             Ивелина Карова – Ръководител звено ЦСРИ – 0894 761026

4. Срок за подаване на документи –  от 07.05. до 17.05.2024 г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, със срок за изпитване до 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността на място в социалното заведение.

Последна промяна: 10:55:03, 7 Май 2024
Свали в pdf