Социален работник в Домашен социален патронаж

A A A

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник”

 

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 

  1. Област на дейност – Социални услуги за възрастни.

 

  1. Цел на длъжността – Социалният работник организира цялостния процес по приемане, подготовка и зачисляване на бъдещи потребители, желаещи да ползват социалните услуги, предоставяни от ДСП. Води прецизно задължителната документация и делата на потребителите, като използва уеб базираната система за работа „Столово хранене”. Оказва съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален, здравословен и битов характер, като осъществява контакти с техните близки и роднини. Поддържа контакти с институции, имащи отношение към услугата. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на потребителите. Участва в процеса на дейностите по възложени проекти.

 

 1. 3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование, степен „Бакалавър”.

       1. 4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

 • „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление - „Социални дейности”, „Психология” и „Администрация и управление“;
 • „Педагогически науки“ – професионално направление „Педагогика“.

 

  1. Години професионален опит – Професионалният опит в сферата на социалните услуги е предимство.

 

  1. Допълнителни изисквания – Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с възрастни хора, хора с увреждания и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за работа с възрастни хора и хора с увреждания. Компютърна грамотност на МС Office. Да имат комуникативна компетентност, творчески интереси, новаторско отношение към труда и умение за работа в екип.
 1. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в „Домашен социален патронаж“, кв. ”Лозята”, ул. ”Първи път” №2, всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Тел. за контакти: 058/601686.

 1. Краен срок за подаване на документите - до 25.08.2023 г. включително.
 1. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Домашен социален патронаж.

Публикувана на: 8 Август 2023 13:10:38
Свали в pdf