Секретар ОСНВ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“

A A A

Община град Добрич обявява свободно работно място

за длъжността „Секретар ОСНВ” в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Подпомага и участва в реализирането и контролирането на Общинската политика по намаляване на търсенето и предлагането на наркотични вещества.

            1.2. Цел на длъжността

  • Планира, организира и контролира дейностите, свързани с областите на дейност;                              
  • Подпомага дейността на Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно - информационен център по наркотични вещества (ПИЦНВ);
  • Организира подготовката на заседанията на съвета и координира изпълнението на взетите на заседанията решения;
  • Събира, съхранява и анализира информацията на Общинско равнище, която касае проблемите, свързани с областите на дейност;
  • Работи съобразно Националните програми по чл. 11, т. 1 и т. 2 от ЗКНВП и Националната стратегия за борба с наркотиците;
  • Участва в подготовката на анализи, стратегии, планове, отчети, предложения, експертни оценки, доклади, проекти на заповеди и на други административни актове, свързани областите на дейност;
  • Познава законовата база в областта на намаляване на търсенето на наркотични вещества и следи за промени в нормативната база и ги прилага в работата си;
  • Поддържа контакти с училища, здравни, социални заведения, НПО и други институции, по въпроси, касаещи областите на дейност;

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен Магистър.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – „Социални, стопански и правни науки“ или „Хуманитарни науки“; С предимство са кандидати с образователно-квалификационна степен с професионално направление „Психология”, „Социални дейности” и „Педагогика”.

1.5. Години професионален опит – минимум 1 г., свързана с изпълняваните преки задължения;

1.6. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност-Word, Excel, Internet, социални медии. Способност за работа с офис техника.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“ (ЦУИ), работно място „Деловодство“, ет. 1. В ЦУИ могат да получат и длъжностната характеристика за длъжността.

4. Краен срок за подаване на документите01.07.2024 г. , 12.00 часа, включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 70, ал. 1 от КТ ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Последна промяна: 10:52:32, 18 Юни 2024
Свали в pdf