Рехабилитатор в Дневен център за деца с увреждания

A A A

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания

Дневен център за деца с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „ Рехабилитатор”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Социални услуги за деца с увреждания;

1.2. Цел на длъжността: Обследва възможностите на потребителите за самообслужване и двигателните им умения; организира и провежда всички индивидуални и групови рехабилитационни дейности в ДЦДУ с цел подобряване на физическата сила и функционалното здраве на деца с увреждания и деца с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, извън обхвата на медицинската рехабилитация;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Висше, степен „бакалавър“.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - специалност „Рехабилитатор“ или „Кинезитерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ от Област „Здравеопазване и спорт“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

1.5. Години професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит в областта;

1.6. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с деца с увреждания, компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5.  Други – при необходимост.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра”,  ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа.

Лица за контакт:

Албена Донева - Директор КСУПЛДУ „Палитра“ – 0884 / 311-448

Елица Иванова - Ръководител звено ДЦДУ – 0884 / 311-447

4. Срок за подаване на документи – от 13.05.2024г. до 17.05.2024г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, със срок за изпитване до 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Последна промяна: 11:10:49, 10 Май 2024
Свали в pdf