Младежки работник в Младежки център

A A A

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК  по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) - 2 работни места – трудов договор на 8 часов работен ден.

 

Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа - разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

Младежкият работник ще има за задача да формулира и изпълнява мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината.

Да защитава интересите и правата на младежите. Да стимулира участието на младежите в общността, неправителствените организации и общините в региона. Да развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Висше образование - завършена образователна степен бакалавър или магистър;

Владеене на английски език – ниво B1;

Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:

Участие като доброволец;

Участие в младежки и/или неправителствени организации;

Иницииране на младежки инициативи;

Участие в реализиране на проекти;

Добри компютърни умения;

Добри комуникативни умения.

 

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.

Интервю.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 2 работни места – трудов договор на 8 часов работен ден.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Автобиография по образец;

3. Декларация по образец;

4. Копие на документ/и за завършено висше образование;

5. Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

6. Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит;

7. Актуална снимка.

Място за подаване на документи: Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.

Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик. На плика трябва да е изписана следната информация:

За Младежки център „Захари Стоянов“ - гр. Добрич

пл. „Стария орех“ 1, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Младежки работник

НЕ ОТВАРЯЙ!

 

Краен срок за подаване на документи: 25.08.2023 г.

Лице за контакт: Неделчо Кирчев 058 600 148

Датата и часът и мястото за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

Обявяване на резултатите в Интернет страница на Община град Добрич.

Последна промяна: 15:50:55, 8 Август 2023
Свали в pdf