Конкурс за длъжността "управител" в ""Градски транспорт Добрич" ЕООД

A A A

На основание Решение № 49 – 44 / 30.05.2023 г. на Общински съвет град Добрич, Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност и Заповед № 993/27.06.2023 г. на Кмета на Община град Добрич се обявява конкурс за избор на управител на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД град Добрич, с ЕИК: 202966915

Минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

 • Да имат завършено висше образование;
 • Да имат най – малко 5 години професионален опит, съответстващ на спецификата на осъществяваните от публичното предприятие дейности;
 • Да не са поставени под запрещение;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 • Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • Да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или секретар на община;
 • Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 • Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 • Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 • Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 • Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

Необходимите документи за участие в конкурса:

 • Заявление;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено висше образование, заверено за вярност от кандидата;
 • Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.);
 • Декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия;
 • Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

Конкурсът за избор на управител на търговското дружество ще се проведе на три етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
 • Представяне от кандидатите на бизнес програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.
 • Събеседване с кандидатите.

Определя критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:

 • Степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
 • Съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството;
 • Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба.

Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в Община град Добрич, ул. „България“ № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., в 15 дневен срок след публикуване на обявата.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството, за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.

За повече информация: тел. 058 / 600 050, отдел ИРЕФ.

Публикувана на: 17 Август 2023 14:01:41
Свали в pdf