Шум

A A A

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите на Община град Добрич се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности.

Ежегодно РЗИ - Добрич извършват измервания на нивото на уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор. На територията на Община град Добрич, Контролните пунктове (КП) са общо 15, определени съгласно утвърдената от МЗ методика, а именно: 40% от тях са разположени на натоварени с моторни превозни средства главни и събирателни улици, 30% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони,  подлежащи на защита от шумовото въздействие.

Измерването се осъществява, като се използва инструменталният метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер, интегриращ и звуков калибратор
За град Добрич основният проблем са високите нива на шум от транспорта. За него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, улиците са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво.
Изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни институции, учебни и здравни заведения и др.
В обособените промишлени зони не са измерени среднодневни еквивалентни шумови нива над ПДН, която е 70 dB/А. Констатираният акустичен комфорт в пунктовете, разположени в промишлените зони се дължи на  средната интензивност на автомобилното движение и на промяната в характера на промишлеността в град Добрич. Основните производства са от леката промишленост и са представени от следните отрасли:

  • Шивашки;
  • Обувни;
  • Дървопреработващи;
  • Предприятия за финна механика и електроника;
  • Предприятия за хранително-вкусова промишленост.

С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а  най-благоприятни са зоните за организиран отдих (градските паркове).

Последна актуализация: октомври 2020 г.