Съобщения в направление Екология

A A A

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на индустриален парк Добрич" в промишлена зона Запад, гр. Добрич.

Възложител – "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ" ЕООД

Публикувано на: 30.05.2024 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

постановено Решение ВА-29_ЕО_2024 г. за преценяване необходимостта от ЕО с преценка да не се извършва екологична оценка на проект за частично изменение на ОУП на Община град Добрич за поземлен имот с идентификатор: 72624.505.46, в землище град Добрич е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич.

Възложител – Община град Добрич

Публикувано на 14.05.2024 г.

Решение №ВА-29/ЕО/2024

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на газово стопанство“ с местонахождение ПИ 72624.497.20, урбанизирана територия, с площ 27 335 кв. м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“, град Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „БАЛДЖИЕВИ - 91“ ООД

Публикувано на 28.03.2024 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

              На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

               Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Разширение на гробищен парк“, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на:

  • ПИ 72624.433.158, земеделска територия, с площ 3239 кв. м., НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
  • ПИ 72624.433.174, земеделска територия, с площ 920 кв. м., НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
  • ПИ 72624.433.175, земеделска територия, с площ 21 150 кв. м., НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.176, земеделска територия, с площ 11 749 кв. м., НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.177, земеделска територия, с площ 11 330 кв. м., НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.178, земеделска територия, с площ 1 000 кв. м., НТП „Лозе“,

град Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 28.03.2024 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

              На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

               Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Разширяване дейността на дружеството чрез добавяне на нови дейности с код R12 – сортиране, рязане, раздробяване (шредиране) на отпадък с код 16 01 03 и наименование излезли от употреба гуми“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор: 72624.603.1064, с площ 6756 кв. м., урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“ №176, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД, гр. София

Публикувано на 05.02.2024 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Разширяване дейността на дружеството чрез добавяне на нови дейности с код R12 – сортиране, рязане, раздробяване (шредиране) на отпадък с код 16 01 03 и наименование излезли от употреба гуми“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор: 72624.603.1064, с площ 6756 кв. м., урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“ №176, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД, гр. София

Публикувано на 12.12.2023 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на зона за подготовка за третиране чрез разглобяване на едрогабаритни отпадъци" на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства, в УПИ II (идентичен на ПИ 72624.619.430), ЖК „Балик - Йовково - Юг“, гр. Добрич.

Възложител – Община град Добрич

Публикувано на: 18.09.2023 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

            На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

        Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на открит паркинг" в ПИ 72624.615.9059 с  площ 2809 кв.м град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Публикувано на: 28.08.2023 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

постановено Решение ВА-105_ЕО_2023 г. за преценяване необходимостта от ЕО с преценка да не се извършва екологична оценка на проект за честично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на предназначението на земеделска земя в обхват на ПИ №72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв. м., НТП "Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение", гр. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от "Сст-обработваеми земи-трайни насаждения" в устройствена зона "терени за енергийни производства-Пел" е публикувано на страницата на Община град Добрич.

Възложител – Община град Добрич

Публикувано на 04.08.2023 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с "Монтаж на линия за производство на PVC тръби и маркучи в рамките на съществуваща производствена сграда" в ПИ 72624.603.22 по КККР на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "КЮ ПЛАСТИК" ЕООД

Публикувано на: 18.05.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла и утайка от филтрирано растително масло и увеличаване на капацитета и чрез закупуване на една допълнителна преса" в ПИ 72624.603.211.1, град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС" ЕООД

Публикувано на: 17.05.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 Гами-Добрич" в ПИ 72624.621.358, град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ГАМИ 2018" ООД

Публикувано на: 24.04.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Промяна на вида на използваното гориво в инсталация за производство на оловно-кисели акумолаторни батерии чрез изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан" в ПИ 72624.603.372, град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "СТАРТ" АД

Публикувано на: 24.04.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване капацитета на инсталация на Клетка 1 и Клетка 2 на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Добрич, добричка, Тервел, Никола козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, в землището на с. Стожер и използване на пречистени отпадни води за ползване на зелени площи, миене и технологични нужди", се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на: 13.03.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци от територията на Община град добрич, временно съхранение на опасни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО и НУБА“, находяща се в ПИ №72624.635.6 с площ 4019 кв.м, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Публикувано на: 13.02.2023 г.
 


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Екстензивно отглеждане на риба в язобир Малка Смолница“, находяща се в ПИ №72624.106.77 с площ 25825 кв.м, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ЛУКСОРА 22“ ООД

Публикувано на: 06.02.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на Газово стопанство за пропан бутан“, находяща се в ПИ №72624.610.752 с площ 38146 кв.м, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „САВИМЕКС“ ЕООД

Публикувано на: 30.01.2023г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

постановено Решение ВА-1_ЕО_2023 г. за преценяване необходимостта от ЕО с преценка да не се извършва екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община град Добрич, за периода 2021 - 2028 г. е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич.

Възложител – Община град Добрич

Публикувано на 16.01.2023 г.


ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл.122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич относно проект на комплексно разрешително (КР) за издаване на ново комплексно разрешително на „СТАРТ“ АД, гр. Добрич, за експлоатация на „Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ)“ ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община град Добрич в периода 23.12.2022 г. до 05.01.2023 г.

Становища в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или Кмета на Община град Добрич, по официалния ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.:02/940-64-80

Светлана Андонова – главен експерт ООС, ИОС, Община град Добрич, тел.:0899 98 46 94

Публикувано на 22.12.2022 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на борса за рециклиране на строителнби отпадъци“, находяща се в ПИ №72624.386.54 с площ 5619, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ТАНАТОС“ ООД

Публикувано на: 14.12.2022г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната индустрия“, находяща се в ПИ №72624.603.371 с площ 3 183 кв. м., гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „АРТМОНБАТ“ АД

Публикувано на 23.11.2022 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

постановено Решение ВА-124_ЕО_2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.608.1860, отреден за УПИ Х - "за ОДО", кв. 1124, ЖК "Север 1", гр. Добрич, за промяна от зоно "Оо - устройтвена зона за общественообслужващи дейности" в зона "Жг - Жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15 м) и изменение на ПУП-ПРЗ, с цел отреждане на имота за "жилищно строителство" е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич.

Възложители – Община град Добрич и "БГ СТРОЙ 98" ООД

Публикувано на 27.10.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на борса за рециклиране на строителни материали“, находяща се в ПИ №72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв. м., НТП „Нива“, гр. Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ТАНАТОС“ ООД, гр. Добрич

Публикувано на 03.10.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл.122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 7, ал. 4, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново складово стопапанство за съхранение на сярна киселина" в ПИ №72624.603.372, гр. Добрич за същия обект, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложители – "СТАРТ" АД

Публикувано на 28.09.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за издаване на комплексно разрештелно за експлоатация на "Инсталация за производство на оловно-киселинни акумолаторни батерии" в гр. Добрич за същия обект, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложители – "СТАРТ" АД

Публикувано на 30.08.2022 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда за детска градина №12 "Щурче"в УПИ VI идентичен с ПИ №72624.615.3336 с площ 3194 кв. м, гр. Добрич за същия обект, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ.

Публикувано на 30.08.2022 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк Добрич“ до ПИ №72624.611.177 с площ 37508 кв. м, по КККР на гр. Добрич за същия обект, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ТЪРГОВСКИ ПАРК ДОБРИЧ" ЕООД.

Публикувано на 30.08.2022 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на път“ до ПИ №72624.176.104, по КККР на град Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ №726.176.1, за обект: Осигуряване на транспортен достъп до ПИ №72624.176.104, землище на град Добрич и Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова улица от О.Т. 1 по улица „Калиакра“ до О.Т. 3 в ПИ №72624.610.69, по КККР на гр. Добрич за същия обект, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложители – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, „ДИ СИ ДИ КОРЕКТ“ ЕООД И „СВЕТЛИНА -21 ВЕК“ АД.

Публикувано на 26.07.2022 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на нова сграда за детска градина №12 „Щурче““, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Вардар“ №67, се намира в стая 419, Община град Добрич.

Възложител – Община град Добрич

Публикувано на 20.06.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с ИП за „Промяна във вида и количествата на преработваните отпадъци в съществуваща инсталация за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници“, находящ се в ПИ №72624.610.664, ПЗ „Север“, гр. Добрич, ул. „Ген.–лейтенант Тодор Кантарджиев“, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ДЕНИЗ 2000“ ООД, гр. Варна

Публикувано на 16.05.2022 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Извършване на дейности по приемане и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и предварителни дейности преди оползотворяване - сортиране и рязане на ОЧЦМ" в поземлен имот с идентификатор 72624.123.88 в землището на гр. Добрич, се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ЕВРО МЕТАЛ КОНСУЛТ" ЕООД

Публикувано на 04.04.2022г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Промяна във вида и количествата на преработваните отпадъци в съществуваща инсталация за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници“, находящ се в ПИ №72624.610.664, ПЗ „Север“, гр. Добрич, ул. „Ген.–лейтенант Тодор Кантарджиев“, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ДЕНИЗ 2000“ ООД, гр. Варна

Публикувано на 16.03.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение - ТК-4 Община град Добрич в ПИ 72624.615.9060 за напояване на 3 дка зеленчуци“ по КККР на град Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 22.02.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс – РИТЕЙЛ ПАРК ДОБРИЧ“, находящ се в ПИ №72624.611.177 (УПИ I-177, квартал №1113 по ПУП – ПРЗ на ЖК „Север 1“ на гр. Добрич), с площ 37 508 кв. м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“ по КККР на град Добрич, се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – „ТЪРГОВСКИ ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД

Публикувано на 24.11.2021 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Извършване на дейности по третиране на отпадъци" в поземлени имоти с идентификатори 72624.358.6, 72624.358.5 и 72624.358.4, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ФАКТОР" ЕООД

Публикувано на 11.10.2021г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата" в поземлен имот с идентификатор 72624.619.340, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 26.08.2021г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на шоорум" в поземлен имот с идентификатор 72624.477.477, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО" ЕООД

Публикувано на 12.08.2021г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добяване за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове" в поземлен имот с идентификатор 72624.603.297, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "БУЛКРЕДО" ООД

Публикувано на 14.09.2021г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата" в поземлен имот с идентификатор 72624.619.340, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 26.08.2021г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на шоорум" в поземлен имот с идентификатор 72624.477.477, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО" ЕООД

Публикувано на 12.08.2021г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

постановено Решение ВА-46_ЕО_2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.906.635, земеделска територия, с площ 3062 кв. м., НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земи без право на промяна на предназначението“ в устройствена зона „производствено-складови дейности“, с възложител Община град Добрич. е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич.

Възложител – Община град Добрич

Публикувано на 20.07.2021 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за предварително третиране (балиране) на изварена растителна маса от дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и временно съхраняване при мястото на образуване на балираните отпадъци“, находяща се в ПИ №72624.603.29, промишлена зона „Запад“, бул. „Трети март“ №52, град Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – „ТРИВИВА“ ООД

Публикувано на 19.07.2021 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на НУБА и ИУЕЕО и увеличаване на площа на кояти ще се извършват дейностите с отпадъци на територията на площадката" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.263, гр. Добрич, ул. Войвода Димитър Калакчията 8Б се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" ЕООД

Публикувано на 21.06.2021г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващата въздушна електропроводна линия "Димитър Ганево" от п/ст "Добруджа" до п/ст "Генерал Тошево" се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

Публикувано на 27.04.2021 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

УВЕДОМЯВА

за инвестиционно предложение от Електроенергиен системен оператор ЕАД за "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Димитър Ганев"

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране на отпадъци-съхраняване, смилане/раздробяване, сушене и рециклиране“ в ПИ 72624.603.366 и „Временно съхраняване на отпадъци“ в ПИ 72624.603.12, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "АКУМПЛАСТ" АД

Публикувано на 29.03.2021 г.

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хартиени, картонени и пластмасови)" в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "БУЛМЕТЪЛС БГ" ЕООД, гр. Добрич

Публикувано на 11.01.2021 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, бул. "25 септември" №55, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "МЕТАЛЦВЕТ" ООД

Публикувано на 26.11.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич , с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Даскал Димитър Попов“ №1 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 26.02.2021 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на търговска сграда за обществено обслужване" в УПИ X, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "РИТЕЙЛ ПАРК ДОБРИЧ" ЕООД

Публикувано на 22.02.2021 г.

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хартиени, картонени и пластмасови)" в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "БУЛМЕТЪЛС БГ" ЕООД, гр. Добрич

Публикувано на 11.01.2021 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, бул. "25 септември" №55, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "МЕТАЛЦВЕТ" ООД

Публикувано на 26.11.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект Складове за семена и торове" в поземлен имот с идентификатор 72624.87.85 по КККР на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "АГРОМЕДА" ООД

Публикувано на 06.10.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на модулна бензиностанция с бензин и дизел на територията на съществуваща газстанция" в поземлен имот с идентификатор УПИ I, №515 по карастрален и РЗП на ж.к. Русия 1, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

Публикувано на 14.09.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки" в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "НАДИН 22" ЕООД

Публикувано на 14.07.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци от черни и цветни метали, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, съхранеяване, подготовка за повторна употреба на компоненти, отстранени от ИУМПС и на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.263, гр. Добрич, ул. Войвода Димитър Калакчията 8Б се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" ЕООД

Публикувано на 11.06.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Оползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо гипс в производството на строителни материали-газобетонни зидарийни блокчета" в ПИ 72624.603.8, площ 99 288 кв.м се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "КСЕЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Публикувано на 08.04.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 7 броя на 12 броя всяка с капацитет по 37.14 тона в Складово стопанство за пропан бутан" в ПИ 72624.611.9543 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ТОПЛИВО" АД

Публикувано на 17.03.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци" в ПИ 72624.630.13 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕООД

Публикувано на 21.02.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Закупуване и монтиране на 1 бр. конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пота със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат, закупуване и монтаж на газови бутилки и отоплителни уреди на природен газ" в ПИ 72624.603.300 Промишлена зона Запад се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "СТАРТ" АД

Публикувано на 29.11.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на търговски комплекс" в ПИ 72624.475.114 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД

Публикувано на 31.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Закупуване и монтиране на 1 бр. конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пота със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат, закупуване и монтаж на газови бутилки и отоплителни уреди на природен газ" в ПИ 72624.603.300 Промишлена зона Запад се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "СТАРТ" АД

Публикувано на 29.11.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на търговски комплекс" в ПИ 72624.475.114 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД

Публикувано на 31.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец" в ПИ 72624.604.1055 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Публикувано на 17.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ресторант, паркинг за посетители и хотелска част" в ПИ 72624.443.32 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ" ЕООД

Публикувано на 01.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка и поливане на тревни площи" в ПИ 72624.603.126 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ХОРИЗОНТИ" ООД

Публикувано на 24.09.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция на сграда с цел изграждане на Приют за бездомни лица и семейства" в УПИ III, кв. 101, ЦГЧ се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 14.08.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Поетапно изграждане на силозна база, изграждане на пътна връзка, външни и вътрешни ВиК мрежи, газификация и изграждане на предприятие за мливо" в ПИ 72624.611.284 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "АГРОХИМИКАЛИ" ООД

Публикувано на 10.07.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими" в ПИ 72624.603.313 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ДИЛЯНА - ПЕРФЕКТ" ЕООД

Публикувано на 07.05.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за извъряване на етерични масла" в ПИ 72624.610.186 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "СВЕТИ НИКОЛА" ООД

Публикувано на 15.03.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, подготовка за повторна употреба, разглобяване на електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, гр. Добрич, бул. 25 септември 55 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "МЕТАЛЦВЕТ" ЕООД

Публикувано на 12.02.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на тревни култури и добив на етерични масла и ароматни води" в ПИ 72624.604.1045 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и неопасни отпадъци на съществуващи и действащи две площадки" в поземлени имоти с идентификатори 72624.123.88, 72624.123.87, 72624.123.89 в землището на гр. Добрич, се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ДОКС-21" ЕООД

Публикувано на 10.01.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "ПСД - изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.509.121 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител: "НИК КОМЕРС" ООД

Публикувано на 03.01.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за захранване на ул. Хан Тервел" в ПИ 72624.603.284 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: "АРЕСГАЗ" ЕАД

Публикувано на 17.12.2018г.

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив на подземни води и система за капково напояване на земеделски култури" се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – ЗП ЖИВКО ПЕТРОВ

Публикувано на 14.08.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Проектиране, изграждане и експлоатация на площадка за компресиране на природен газ в ПИ 72624.36.58 - ПСД - енергиен обект - площадка за компресиране на природен газ", заедно със съпътстващ присъединителен газопровод, електрически кабел, трафопост, водопроводно отклонение в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: "ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООД

Публикувано на 01.08.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.464.26 в гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: "МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП" ЕООД

Публикувано на 25.06.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия на ВиК Добрич АД" се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Публикувано на 27.06.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на котелно помещение" в ПИ 72264.603.174 в гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: Костадин Димов Драгнев

Публикувано на 18.06.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с части втора употреба" в ПИ 72624.610.320 в гр. Добрич, ул. Ген.-лейт. Т. Кантарджиев се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: "Ауто Бис 2017"ЕООД

Публикувано на 12.06.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Доставка и монтаж на газов котел ПКГ 12 за целите на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури" в ПИ 72624.603.29 в гр. Добрич, бул. 3ти март 52 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител: "ИВИВА" ООД

Публикувано на 27.04.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла /филтрацел и перлит/ и утайка от филтрирано растително масло" в обособена част от промишлена сграда с ПИ 72624.611.109.11 в гр. Добрич, бул. 25 септември 57 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС" ООД

Публикувано на 05.04.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за водоснабдяване на стопанска постройка и оранжерия за отглеждане на цветя и декоративни храсти" в ПИ 72624.474.108, с площ 8 дка, земеделска територия, с начин трайно ползване "нива" по кадасрална карта на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – ЧАВДАР СТАЙКОВ

Публикувано на 05.04.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране /събиране, сортиране, рязане/ на отпадъци /ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др." в гр. Добрич, ул. Калиакра 68 се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" ЕООД

Публикувано на 05.04.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговиия с авточасти-втора употреба" в Северна промишлена зона УПИ XII-320 на гр. Добрич, се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "АУТО БИС" ЕООД

Публикувано на 01.03.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 20 м за измиване на автомобили" на територията на УПИ VII от кв. 651 по плана на ж.к. Русия 3-4, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "БАБЪЛС КАР УОШ" ООД

Публикувано на 13.07.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб.м" в ПИ 72624.603.29 промишлена зона "Запад", бул. 3ти март 52, гр. Добри с площ 1224 кв.м се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ИВИВА" ООД

Публикувано на 01.06.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и модернизация на техническата база на стадион Пионер" в ПИ 72624.621.205 по КККР на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Публикувано на 16.02.2017г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Разширение на предприятието за бутилиране и пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхраняване на вода с обем 500 куб.м" в ПИ 726354.190.40 с площ 3000 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "КЕЛТО" ЕООД

Публикувано на 16.12.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец с цел охлаждане на машини и съоръжения и за производствени нужди" в ПИ 72624.603.331 с площ 26265 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "БЪЛГАРИЯ ТИАНШИНОНГ ФИЙД КО" ООД

Публикувано на 30.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на пристройка за трафопост, закупуване и монтиране на 2 мелници за оловен прах с производителност 1т/ч, закупуване и монтиране на 4 бпоя модули за формиране на 1 брой конкастър за леене на акумулаторни решетки на лента, закупуване и монтиране на 8 броя газови горелки към куринг камери, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомати" в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "СТАРТ" АД

Публикувано на 10.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

Публикувано на 04.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на склад за съхранение на препарати за растителна защита, семена и торове и офис в ПИ № 72624.301.3 в землището на град Добрич.“ се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "Агрив-И" ЕООД

Публикувано на 06.10.2016 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

Публикувано на 29.09.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на съществуващи сгради за цех за произвоство на солети, крекери, бисквити, претцели и солен крекер" в ПИ 72624.610.747 находящ се в ПЗ "Север", гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "САВИМЕКС" ЕООД

Публикувано на 12.09.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 27, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

СЪОБЩАВА

На засегнатата общественост, че Директора на РИОСВ град Варна издаде Становище по екологична оценка №ВА – 1/ 2016 г. с което се „съгласува“ Общия устройствен план на Община град Добрич. Същото е публикувано в прикачен файл на сайта на Община град Добрич на адрес www.dobrich.bg в рубриката Обяви, под рубрика Съобщения в направление екология.

Становището се намира в Община град Добрич, стая 420.

Публикувано на 19.07.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ и едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ 013054 в землището на с. Паскалево, общ. Добричка се намира в стая 420, Община град Добрич.

 

Възложител – "Искра Божилова - ЗП"

Публикувано на 19.07.2016г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "ПСД-Разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.154.8 с площ 4140 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "МАРТИНЕЛО" ЕООД

Публикувано на 23.06.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич,

с оператор: ТОПЛИВО АД, град София,

с предмет на дейност: Доставка и експедиция на втечнения въглеводороден газ (ВВГ) в складовата база.

Актуализиран доклад за безопасност относно „Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 20.06.2016 г. до 20.07.2016 г., на интернет страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg, както и в сградата на Община град Добрич, ет. 4, стая 420.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община град Добрич.

Лице за контакти:

Галя Мандева, гл. инспектор „ООС“, дирекция „УТИОС“, тел. 058/ 604 573, [email protected]

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ се намира в стая 420, Община град Добрич.

 

Възложител – "Искра Божилова - ЗП"

Публикувано на 13.06.2016 г.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец TK Стив 98-Добрич" в ПИ 72624.509.146 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "СТИВ 98" ООД

Публикувано на 09.06.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработваща лния за производство на био млечен продукт - йогурт" в ПИ № 72624.610.44.4, промишлена зона, ул. "Ан. Стоянов" 2, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "БИО МИЛК ДОБРИЧ" ООД

Публикувано на 14.03.2016г.

 

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А:

 

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец" на площадка отредена за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури в ПИ 72624.604.1045 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

 

Възложител – "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Публикувано на 23.03.2016г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец" в ПИ 72624.90.46 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "АНТИМОН 2" ЕООД

Публикувано на 24.03.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури" в ПИ 72624.604.1045 с площ в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич.

Възложител – "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Публикувано на 10.07.2015г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр88/2000г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията по Проект за СОЗ около тръбен кладенец ТК "Управление на отпадъците - Стожер", намипащ се в ПИ 000056, в землището на с. Стожер, община Добрич, област Добрич, с разрешително за водовземане от подземни води 21590126/11.09.2011г за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Възложител – СНЦ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РЕГИОН ДОБРИЧ"

Публикувано на 02.02.2015г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич

С Ъ О Б Щ А В А

Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Площадка за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, разкомплектоване на ИУМПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, разглобяване на ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, хартия, картон, пластмаса и други неопасни отпадъци"в поземлен имот с идентификатор 72624.454.18 в землището на гр. Добрич, се намира в стая 420, Община гард Добрич.

Възложител – "БУЛМЕТЪЛС" ЕООД

Публикувано на 24.06.2015г.

Файлове: